Tag: Prentisiaethau

Buddsoddi ar y cyd a sbarduno gweithlu cynhyrchiol a medrus yng Nghymru

Yn Ebrill 2015 gwelwyd Llywodraeth Cymru’n dechrau gweithredu ei fframwaith ar fuddsoddi ar y cyd mewn sgiliau. Mae’r fframwaith hwn yn newid y ffordd y mae hyfforddiant, sgiliau a phrentisiaethau yn cael eu hariannu yng Nghymru.

Mae’r dull newydd o fuddsoddi mewn sgiliau yn golygu bod cyfanswm y gost o hyfforddi, mewn termau arian parod, yn cael ei rhannu rhwng dau neu fwy o bobl. I fusnesau neu unigolion sy’n cyflogi prentisiaid neu’n cynnig hyfforddiant ar waith, mae’r newid yn golygu bod rhaid cynyddu eu cyfraniadau ariannol i dalu’r gost o hyfforddiant sgiliau yn eu gweithle.

William Graham AC, Cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes
William Graham AC, Cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes

Wrth ddisgwyl cael eu gweithredu’n llawn erbyn 2017, roedd y Pwyllgor Menter a Busnes am ddarganfod sut byddai hyn yn effeithio busnesau Cymru a darparwyr hyfforddiant. Byddai’r fframwaith newydd yn helpu cyflawni nôd Llywodraeth Cymru o “sicrhau bod Cymru’n datblygu mantais gystadleuol wrth sbarduno gweithlu cynhyrchiol a medrus”?

Cynhaliodd y Pwyllgor cyfarfodydd busnes brecwast yng Ngogledd a De Cymru er mwyn archwilio’r materion hyn ymhellach. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ym Mragdy Brains, Caerdydd gydag amrywiaeth o gynrychiolwyr o’r sectorau academaidd, hyfforddiant a busnes.

Dyma Gwawr Thomas, o Creative Skillset Cymru, yn sôn am gymryd rhan yn y digwyddiad ac yn egluro pwysigrwydd buddsoddi ar y cyd mewn sgiliau o fewn y diwydiannau creadigol.

Trafododd cyfranogwyr yr angen i ystyried y gwahanol lefelau o gymorth ariannol ar gael i amrywiaeth o fusnesau all fod yn gweithredu ar wahanol raddfeydd. Gall buddsoddiad cynyddol gan gyflogwyr golygu bod y busnesau hynny yn dewis ymgeiswyr sydd â phrofiad – a allai weld iddynt esgeuluso ymgeiswyr ifanc ac yn gweld y polisi yn gweithio yn erbyn nôd Llywodraeth Cymru.

Dylan's, Porthaethwy - Ynys Môn
Dylan’s, Porthaethwy – Ynys Môn

Cynhaliwyd yr ail gyfarfod busnes brecwast ym mwyty Dylan’s, Ynys Môn gyda darparwyr hyfforddiant a chynrychiolwyr busnes lleol. Iwan Thomas, Arweinydd Sgiliau Rhanbarthol a Chyflogaeth ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru oedd un o’r gwahoddedigion. Un neges allweddol oedd arno eisiau mynegi oedd i Lywodraeth Cymru ystyried dull rhanbarthol o fuddsoddi ar y cyd, a sut dylai cymryd y newid polisi ymlaen.

Ar ôl cynnal y ddau cyfarfod brecwast, mae’r Pwyllgor Menter a Busnes wedi danfon llythyr o argymhellion Julie James AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg i’w hystyried o ran y newid polisi. Mae modd i chi ddarllen y llythyr sydd yn cynnwys yr argymhellion yma: http://bit.ly/1VIM4am

Pobl y Cynullid: Wythnos Prentisiaethau

Ein prentis Lori gydag aelod o staff Adnoddau Dynol yn llyfrgell y Cynulliad
Ein prentis Lori gydag aelod o staff Adnoddau Dynol yn llyfrgell y Cynulliad

 Mae’r Wythnos Prentisiaethau yn dathlu’r effaith gadarnhaol y mae prentisiaethau’n ei chael ar unigolion a busnesau.

Lori Nicolls, prentis gyda’n tîm Cyfathreu, yn dweud ei hanes:

Es i’n ôl i ymweld â fy hen ysgol, sef Ysgol Gyfun y Coed-duon, yn ddiweddar fel rhan o gynllun ‘Cenhadon Prentisiaethau’  Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru.

Roeddwn wrth fy modd fy mod i wedi cael fy newis, a fedrwn i ddim aros i sôn wrth y myfyrwyr am fy mhrofiad o fod yn brentis ac o weithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Roeddwn i braidd y bryderus, ond gyda help fy nodiadau, siaradais o flaen 200 o fyfyrwyr blwyddyn 10.

Cyn i mi adael yr ysgol, doeddwn i ddim yn siŵr pa lwybr i’w ddilyn o ran gyrfa, felly ar ôl gwneud cais am nifer o swyddi, a chael dim lwc, roedd yn syndod llwyr i mi weld bod prentisiaethau ar gael ym myd busnes a’r cyfryngau. Roeddwn i dan yr argraff mai dim ond cyrsiau traddodiadol fel trin gwallt neu adeiladu oedd yn cynnig prentisiaethau.

Ym mis Chwefror 2013, roeddwn yn falch fy mod i wedi llwyddo i gael swydd fel prentis yn y Cynulliad Cenedlaethol, a chefais fy rhoi yn yr adran Gyfathrebu. Mae’r gwaith yn amrywio bob dydd, a dyna rwy’n ei fwynhau am y swydd. Ambell ddiwrnod, byddaf yn canolbwyntio ar y cyfryngau cymdeithasol, yn creu ac yn drafftio negeseuon trydar ar gyfer y cyhoedd. Dro arall, gallaf fod yn helpu cydweithiwr i gynllunio neu gynnal digwyddiadau, ac weithiau byddaf yn gweithio ar gyhoeddiadau’r Cynulliad.

Gan fod cyflogwyr yn gofyn fwyfwy i ymgeiswyr ddangos bod ganddynt brofiad ymarferol, rwy’n credu bod prentisiaeth yn cynnig o gorau o ddau fyd. Gallwch ddysgu wrth ennill cyflog, a chael profiad amhrisiadwy.


Ariennir y rhaglen brentisiaethau gan Lywodraeth Cymru, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae ystod enfawr o fframweithiau prentisiaeth ar gael i bobl ifanc ledled Cymru, gan gynnwys cyfleoedd ym meysydd cigyddiaeth, pobi, peirianneg, gwasanaethau trydan, lletygarwch ac Adnoddau Dynol.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses o ddod yn brentis, ewch i http://www.careerswales.com/cy/ neu ffoniwch 0800 0284844. Gallwch ddod o hyd i ni hefyd ar Facebook: http://www.facebook.com/apprenticeshipscymru; ac ar Twitter: @apprenticewales

Yno ac yn ôl: taith annisgwyl…

Mae Zoe Kelland, 20, o’r Rhws yn gyn brentis yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar ôl graddio o’r cynllun prentisiaeth agoriadol, mae Zoe bellach yn gweithio i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yn ddiweddar, aeth i Wobrau Prentisiaeth Cymru 2014 i gynrychioli a dathlu cynllun prentisiaeth y Cynulliad. Dyma ei stori… #apprenticeshipawardscymru

Apprenticeshipawardscymru1

Chwith i’r dde: Cynrychiolwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru 2014: Carolyn Owen (Rheolwr Secondiadau), Lowri Williams (Pennaeth Adnoddau Dynol), Ross Davies (Rheolwr Cydraddoldeb) a Zoe Kelland (Cymorth tîm Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a chyn-brentis).

Zoe ydw i, ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ond cyn hynny, roeddwn yn brentis yn y Cynulliad. Enillais Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Busnes a Gweinyddu tra’n gweithio gyda’r tîm Cyswllt ag Ymwelwyr a’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi. Cwblheais y cynllun prentisiaeth ar ôl blwyddyn a phan gododd cyfle i weithio yng Ngwasanaeth y Pwyllgorau, llwyddais i gael swydd. Rwyf wedi bod yn gweithio i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ers 8 mis bellach ac rwy’n dysgu rhywbeth newydd bob dydd.

Er nad wyf bellach yn brentis, pan gyrhaeddodd y Cynulliad restr Gwobrau Prentisiaeth Cymru 2014, roedd yn gyfle gwych i mi gynrychioli’r prentisiaid presennol a blaenorol yng ngwesty mawreddog y Celtic Manor.

Yn ôl Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), ‘mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn dathlu llwyddiant eithriadol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr sy’n ymwneud â darparu prentisiaethau safonol trwy Gymru.

Ar 31 Hydref, 2014 cyrhaeddodd y Cynulliad restr fer categori ‘Cyflogwr Mawr y Flwyddyn’, ynghyd ag ymgeiswyr eraill:

  • Gwasanaethau Eiddo ac Adeiladau Corfforaethol Dinas a Sir Abertawe;
  • Dunbia (Cymru), Llanybydder;
  • GE Aviation Cymru, Nantgarw.

“Let’s all celebrate and have a good time!!” (Celebration, Kool & the Gang) Ar ôl treulio oriau’n paratoi ac ymbincio, cyrhaeddon ni’r Celtic Manor mewn steil… mewn tacsi!! Ar ôl cofrestru, aethon i gael tynnu ein llun, cyn mynd ymlaen i dderbynfa’r seremoni wobrwyo, lle dechreuon ni drydar trwy ffynhonnell @CynulliadCymru.

Apprenticeshipawardscymru2

Tra’n aros i fynd i’r prif neuadd ar gyfer y seremoni wobrwyo, cawsom siampên a chael ein diddanu gan gonsuriwr dawnus tu hwnt. Cyn pen dim, roedd y derbyniad yn llawn: Prentisiaid, cyflogwyr, consurwyr a wynebau cyfarwydd Aelodau’r Cynulliad. Agorodd y drysau ac aethom i gyd i chwilio am ein byrddau.

Ymunodd Picasso (Griffiths) â’n bwrdd ni, a llwyddodd i dynnu lluniau gwych oedd yn ymdebygu’n fawr i rai enwogion cyfarwydd (gweler isod):

Apprenticeshipawardscymru3.png

Chwith uchaf i dde: Carol Smiley a David Baddiel. Gwaelod chwith i dde Claudia Winkleman a Tess Daley

Roedd y seremoni wobrwyo yn anhygoel!! Cawsom fwyd ardderchog; roedd yr adloniant a’r gwaith trefnu heb ei ail. Roedd hefyd yn ddiddorol gweld prentisiaid gwahanol o ddiwydiannau gwahanol, a gweld sut mae sefydliadau’n darparu cyfleoedd i bobl ifanc ledled Cymru. Roedd ystod eang o sgiliau i’w gweld: o gigyddiaeth i weinyddu; trin gwallt i beirianneg; roedd hyd yn oed y pryd bwyd gawson ni wedi ei baratoi gan brentisiaid sy’n gweithio yn y Celtic Manor.

Yn anffodus, wnaeth y Cynulliad ddim ennill y wobr, ond roeddem wrth ein bodd ein bod wedi ein henwebu, yn enwedig o gofio mai hon oedd y flwyddyn gyntaf i ni ymgeisio. Enillydd ein categori ni oedd GE Aviation Cymru, Nantgarw, a gellir gweld rhestr lawn o’r enillwyr ar wefan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW).

Daeth y noson i ben gyda pherfformiad gan Sophie Evans, ddaeth yn enwog am bortreadu Dorothy yn fersiwn y West End o’r Wizard of Oz. Roedd y seremoni yn wirioneddol ddifyr ac roedden ni gyd yn falch o gael cynrychioli’r Cynulliad. Atgoffodd y noson fi hefyd o ba mor bell rwyf wedi dod ers dechrau ar fy nghynllun prentisiaeth, a faint o ffordd sydd ar ôl gen i ar y daith ar hyd llwybr aur y Cynulliad…

Gobeithio y gall y Cynulliad barhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc, a phwy a ŵyr, efallai yr enillwn ni’r wobr gyntaf y flwyddyn nesaf? Croesi bysedd!!