Tag: Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – sicrhau bod Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu cynrychioli yn ein gweithlu

Fy enw i yw Selina Moyo. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiect y Cynllun Gweithredu ynghylch Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i gynyddu nifer yr aelodau staff o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig y mae’r Cynulliad yn eu recriwtio, a sicrhau bod yr aelodau staff hyn yn cael eu cadw a’u bod yn cael cyfle i ddatblygu yn eu swyddi

Un o’r heriau sydd gennym fel sefydliad yw sicrhau bod ein staff yn cynrychioli’r cymunedau a wasanaethir gennym fel y gallwn ddarparu gwasanaeth gwell i bawb. Drwy ein dadansoddiad blynyddol o gydraddoldeb, nodwyd bod angen gweithio i gynyddu nifer y bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sy’n gweithio yn y sefydliad.

Er nad ydym wedi cyrraedd y nod yn gyfan gwbl hyd yma, rwy’n meddwl y gallwn ni ymfalchïo yn y ffaith ein bod wedi cymryd y cam cyntaf i sicrhau ein bod yn sefydliad sy’n cynrychioli’r holl bobl yr ydym yn eu gwasanaethu yng Nghymru.

Beth rydym wedi ei wneud hyd yn hyn?

Rydym wedi gwneud ein hunain yn fwy gweladwy i’r cymunedau a wasanaethir gennym. Rwyf wedi ymgysylltu â chymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghaerdydd, gan sicrhau bod ganddynt ddealltwriaeth well o’n rôl fel Cynulliad ac, yn bwysicach, pwy ydym fel cyflogwr a’r cyfleoedd sydd gennym i’w cynnig.  Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi cymryd rhan mewn ffeiriau swyddi a digwyddiadau eraill a gynhelir gan bartneriaid allanol, rhywbeth nad ydym wedi’i wneud o’r blaen.

Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid i wneud ein proses ymgeisio yn fwy hygyrch, drwy ddarparu hyfforddiant sylfaenol ar y broses o wneud cais yn ogystal â chymorth un-i-un i unigolion.

Gwnaethom dreialu rhaglen ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ ar gyfer sefydliadau partner er mwyn inni allu datblygu ‘llysgenhadon swyddi’ ar gyfer ein sefydliad. Rydym yn gobeithio y gall hyn barhau, fel bod mwy o bobl yn dod yn ymwybodol o sut i ddefnyddio’r broses ymgeisio sydd gennym.

Rydym wedi sefydlu ffyrdd mwy amrywiol o hysbysebu ein swyddi ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid sy’n darparu cyngor cyflogaeth arbenigol i sicrhau bod mwy o sefydliadau ac unigolion yn ymgysylltu â’r Cynulliad ac yn hysbysebu ein swyddi drwy ‘rwydweithiau cyfeillgar i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig’.

Rwy’n aelod o nifer o bwyllgorau llywio sy’n gweithio ar rymuso pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, er mwyn sicrhau bod gennym ddealltwriaeth well o faterion sy’n effeithio arnynt a sicrhau ein bod yn gallu cefnogi prosesau i gynnwys pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Rydym wedi gwrando ar ein partneriaid ac, o ganlyniad i’w cyfraniadau, rydym wedi egluro’r broses o lenwi’r ffurflen Monitro Cydraddoldeb drwy ddarparu taflen ffeithiau ar y ffurflen fonitro i bob ymgeisydd.

Rydym yn sylweddoli bod helpu ein staff presennol i ddatblygu yn hanfodol mewn unrhyw ymdrechion i ddatblygu ein gweithlu o ran pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. I’r perwyl hwn, rydym yn gweithio ar raglenni i sicrhau bod pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cael eu cefnogi drwy eu datblygiad personol a’u bod yn gallu gwneud cynnydd yn y sefydliad, os ydynt yn dymuno.

Er mwyn cefnogi cysylltiadau ymhlith ein staff, rydym wedi datblygu nifer o daflenni ffeithiau i’w defnyddio gan yr holl staff. Er enghraifft, mae ein Taflen ffeithiau ar amrywiaeth ddiwylliannol ar gael i’n holl staff, i’w defnyddio wrth gefnogi ymgysylltu mewnol ac allanol gyda grwpiau amrywiol ledled Cymru.

Llynedd, cymerodd ein Rhwydwaith Staff i Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ran mewn digwyddiadau Mis Hanes Pobl Dduon a’r digwyddiad MELA ym mis Medi, er mwyn inni fod yn fwy amlwg yn y gymuned.

Rydym yn gobeithio y gallwn barhau i sefydlu’r cysylltiadau allanol hyn, ac eleni byddwn unwaith eto yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol i hyrwyddo ein gwaith hyd yn oed yn fwy.

Beth sydd ar ôl i’w wneud?

Mae angen inni gadarnhau ein perthynas â phartneriaid allanol fel y gallwn ddod yn gyflogwr o ddewis i fwy o bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Rydym am weld pobl ifanc yn ymuno â ni drwy brofiad gwaith, fel eu bod yn deall yn well yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Hefyd, rydym am weld mwy o ymgeiswyr o blith pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, a byddwn yn parhau gyda’n hymdrechion o ran ymgysylltu.

Rydym yn dal i fod yn awyddus i glywed gan y gwahanol gymunedau o bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig nad ydym o bosibl wedi’u cyrraedd hyd yn hyn er mwyn gweithio gyda hwy i sicrhau bod ein proses ymgeisio yn hygyrch ac yn dryloyw. Os ydych am wybod mwy am ein prosiect, cysylltwch â selina.moyo@cynulliad.cymru.

Selina and Abi at WMC for BHM2014

Blog #SeneddWrecsam: Wythnos prysur iawn yn Wrecsam

Yn ystod wythnos olaf mis Mawrth bu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Wrecsam yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau #SeneddWrecsam. Yma, mae Lowri Lloyd Williams, Rheolwr Allgymorth Gogledd Cymru yn rhedeg drwy ddigwyddiadau’r wythnos.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru bws

Dydd Llun 23 Mawrth 2015

Mi ddechreuodd #SeneddWrecsam gyda bws y Cynulliad wedi ei pharcio yn Sgwâr y Frenhines, ble cafwyd nifer o ymwelwyr yn ystod y dydd. Mr Pugh oedd ein hymwelwr cyntaf, galwodd heibio ar ei ffordd i nôl llaeth i’w wraig i nodi materion yn ymwneud a thrafnidiaeth.  Roedd Mr Pugh yn poeni am gyflwr arwynebedd y ffordd yn ogystal ag effeithiau’r gwaith ar yr A55 ar yr ardal.  Roedd costau parcio hefyd yn bwynt yr hoffai Mr Pugh ei godi gyda’r Cynulliad.

Materion eraill a nodwyd yn ystod y dydd oedd cyflymder band llydan, codi ymwybyddiaeth o waith y Cynulliad a materion yn ymwneud ag iechyd, yn benodol gwasanaethau cancr y fron.

Yn ogystal daeth Andrew Atkinson a Alex Jones o Grŵp Busnes Wrecsam i’r bws i drafod materion ynglŷn â threthi busnes.  Dyma fideo a gynhyrchwyd yn nodi eu pryderon.

Ymwelwyd â’r bws hefyd gan Dr Helen Paterson, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  a John Gallenders, Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam a oedd yn annog eu staff i gymryd rhan yng ngweithgareddau #SeneddWrecsam.

Dydd Mawrth 24 Mawrth 2015

Yr ail ddiwrnod o #SeneddWrecsam ac roedd bws y Cynulliad yn ôl yn Sgwâr y Frenhines, a phobl Wrecsam yn manteisio ar gael y Cynulliad yn eu hardal, ac yn parhau i ymweld â ni gyda digon o gwestiynau, sylwadau a materion i’w codi.

Roedd iechyd unwaith eto yn bwnc poblogaidd gydag amseroedd aros, gwasanaethau trawsffiniol a phresgripsiwn am ddim yn bynciau a drafodwyd.   Cyfeiriwyd y bobl a chododd y materion hyn at eu Haelodau Cynulliad i drafod y materion ymhellach ac i edrych ar waith y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Roedd yn bleser cael ymweliad gan fyfyrwyr Bagloriaeth Cymru St Christopher’s School, Wrecsam yn ystod y bore. Yn dilyn cyflwyniad byr ynglŷn â’r Cynulliad, fe gafwyd dadl ynglŷn â gostwng yr oedran bleidleisio i 16 mlwydd oed fel rhan o ymgynghoriad Pleidleisio@16? Gellwch ddarganfod mwy am yr ymgynghoriad ymaRoedd y bobl ifanc yn credu y dylai pobl ifanc gael mwy o gyfle i ddysgu am wleidyddiaeth a dylai Aelodau Cynulliad ymrwymo i gael pobl ifanc yn eu cysgodi.

Ysgol St. Christophers

Pobl ifanc St Christopher School, Wrexham yn mwynhau ar y bws.

Yn dilyn hyn, daeth Lynn Morris a Yvonne McCarroll o Grŵp Tenantiaid  Wrecsam ymlaen ar y bws i holi ynglŷn â ffyrdd y gallai tenantiaid gymryd rhan a dweud eu dweud ar faterion sydd yn effeithio arnynt.  Fel aelod o’r tîm allgymorth yng Ngogledd Cymru, mi roddodd hyn gyswllt newydd i ni yn ardal Wrecsam y gellir cysylltu wrth weithio ar ymgynghoriadau gyda Phwyllgorau’r Cynulliad yn y dyfodol.

Tra roedd rhai o’r tîm ar fws y Cynulliad, roedd eraill yn y Foyer Wrecsam yn siarad ag aelodau’r clwb brecwast.   Roeddynt yn awyddus i glywed pwy sy’n eu cynrychioli a sut y gallant fynegi eu pryderon. Roeddynt hefyd yn awyddus i ddysgu am y broses bleidleisio a sut i gofrestru i bleidleisio.  Gellwch glywed Courtney ag Amy yn siarad amdano yma:

Nos Fawrth aethom i weld bobl ifanc yn y Vic yn Wrecsam i gynnal sesiwn oedd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â beth yw’r Cynulliad, pwy yw eu Haelodau Cynulliad a sut maent yn eu cynrychioli. Roedd aelodau eraill o’r tîm gyda Dynameg Wrecsam yn cynnal sesiwn ryngweithiol debyg.

Dydd Mercher 25 Mawrth 2015

Roeddem wedi trefnu i gael presenoldeb y Cynulliad yn adeilad Galw Wrecsam ar gyfer #SeneddWrexham dydd Mercher ac fe gymerodd pobl y cyfle i siarad â staff y Cynulliad wrth iddynt ymweld â Chyngor Wrecsam ar gyfer materion eraill.

Rydym gennym hefyd bresenoldeb yn siop Info Wrecsam i roi cyfle i bobl ifanc gwblhau’r Ymgynghoriad Pleidleisio@16.  Cawsom gyfarfod gyda phobl ifanc hynod ddiddorol oedd a safbwyntiau a barn gref am y pwnc.  Treuliwyd cryn amser gyda Lacey, 22, o Wrecsam, sydd yn erbyn gostwng yr oed pleidleisio gan nad yw pobl ifanc yn derbyn digon o addysg ac felly nad oes ganddynt ddigon o wybodaeth i bleidleisio.

Ymwelwyd hefyd â BAWSO yn ystod y bore i gynnal sesiwn yn egluro’r meysydd sy’n effeithio ar eu bywyd y mae’r Cynulliad yn gyfrifol amdanynt, pwy sy’n eu cynrychioli a sut y gallant godi materion gyda’r Cynulliad.

Sesiwn BAWSO

Sesiwn gyda BAWSO

Parhau gyda’r sesiynau wnaeth y tîm ar brynhawn dydd Mercher gan ymweld â sefydliad Chymorth i Fenywod Cymru yn Wrecsam gan gynnal sesiwn ar ddealltwriaeth ac ymgysylltu â’r Cynulliad.  Roedd yn sesiwn diddorol gyda digon o drafodaeth yn codi o’r pwyntiau a godwyd. Dyma’r hyn oedd gan Alison Hamlington i ddweud yn dilyn y sesiwn:

Dydd Iau 26 Mawrth 2015

Pedwerydd diwrnod #SeneddWrecsam ac roedd y gweithgareddau a’r digwyddiadau  yn parhau ym mhob rhan o’r dref.  Roeddem yn Coleg Cambria ble roedd myfyrwyr yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad Pleidleisio@16 drwy’r dydd. Cafodd dros 300 o holiaduron ymgynghori eu cwblhau yn ystod y dydd. Ewch i’n gwefan Dy Gynulliad am ddiweddariad o ddatblygiad y gwaith hwn.

Yn ogystal, roeddem wedi sefydlu gorsaf ffilmio yn llyfrgell Coleg Cambria, ble roedd myfyrwyr cyfryngau yn cyfweld a’u cyfoedion yn trafod gostwng yr oedran pleidleisio i 16.  Roedd y myfyrwyr yn gwneud yr holl ffilmio eu hunain, ac roedd cyfle i drafod materion eraill hefyd, gan gynnwys a ddylid gwneud pleidleisio yn orfodol i bobl ifanc ac yw pobl ifanc yn cael digon o wybodaeth am wleidyddiaeth.  Gallwch weld fideos hyn drwy’r rhestr chwarae yma:

Roedd y myfyrwyr yn gyfrifol am gymryd awenau ein gwefan Dy Gynulliad hefyd, gan sicrhau bod cynnwys y wefan sy’n anelu at bobl ifanc. Gallwch weld lluniau o’r diwrnod yn ein halbwm Flickr.

Draw ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ystod y prynhawn, roedd Llywydd y Cynulliad, y Fonesig Rosemary Butler AC yn cwrdd â phobl ifanc ardal Wrecsam i drafod y sgwrs genedlaethol Pleidleisio@16. Cafodd y digwyddiad ei drefnu mewn partneriaeth â Senedd yr Ifanc Wrecsam.

Mi wnaethom hefyd lwyddo i wasgu mewn dau sesiwn ymgysylltu arall- un ag  aelodau staff Cyngor Wrecsam ac un arall gyda grŵp Jig-so Parc Caia ble ymunodd Dirprwy Lywydd y Cynulliad, David Melding AC a ni.

Daeth y diwrnod i ben gyda derbyniad #SeneddWrecsam gyda thua 70 o bobl lleol yn bresennol i ddathlu gwaith Hyrwyddwyr Cymunedol Wrecsam.  I sain gerddorion Coleg Cambria fe gafwyd ddigon o rwydweithio rhwng gwleidyddion, arweinwyr dinesig ac arweinwyr cymunedol yn ystod y noson.

Dydd Gwener 27 Mawrth 2015

A dyma gyrraedd diwrnod olaf #SeneddWrexham gyda diwrnod prysur arall i’r tîm.

Dechreuodd Dydd Gwener gydag ein swyddogion addysg yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni ble roedd dros 150 o bobl ifanc yn cymryd rhan yn yr  ymgynghoriad Pleidleisio@16. Dilynwyd y sesiwn hyn â sesiwn gyda Chyngor yr Ysgol, ble ymunodd y Dirprwy Lywydd David Melding AC â’r cyfarfod i drafod materion yr oeddynt wedi ymdrin â nhw o fewn y cyngor yn ystod y 12 mis diwethaf.

Ysgol Uwchradd Rhosnesi

Y Cyngor Ysgol yn nodi eu barn i Pleidleisio@16.

Ar ôl treulio’r bore ar ein stondin ym Mhrifysgol Glyndŵr, treuliais y prynhawn gyda grŵp Hafal yn Wrecsam gan gynnal gweithdy olaf yr wythnos.  Yr oedd yn sesiwn ryngweithiol gyda digon o drafodaeth ac ymunodd Aled Roberts AC a ni i siarad am ei rôl fel Aelod Cynulliad.

Cyflwyniad Grwp Hafal

Criw Hafal ar ôl y cyflwyniad.

Yn y cyfamser, draw ym Mhrifysgol Glyndŵr roedd aelodau o’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru a staff Phrifysgol Caerdydd yn cwrdd â myfyrwyr,  blogwyr lleol a newyddiadurwyr.  Roedd y digwyddiad yn rhan o waith Diffyg Democrataidd y Llywydd, i geisio helpu newyddiadurwyr cymunedol o amgylch Cymru i gael gafael ar wybodaeth am y Cynulliad yn haws.

Mae’r Llywydd, Y Fonesig Rosemary Butler AC wedi ymrwymo i weithio tuag at fynd i’r afael a’r “Diffyg Democrataidd” sydd wedi ei achosi gan y nifer fawr o bobl yng Nghymru sy’n darllen neu’n gwylio newyddion a materion cyfoes gan ddarlledwyr a sefydliadau cyfryngau’r DU sydd yn aml yn anwybyddu’r gwahaniaethau ym mholisi cyhoeddus Cymru o’i gymharu â Lloegr.

Cafodd newyddiadurwyr, gan gynnwys llawer o’r Ysgol Newyddiaduraeth Glyndŵr y cyfle i gyfweld â’r Llywydd a’r Dirprwy Lywydd.  Fe gafwyd hefyd gyfle i fynychu digwyddiad ar ffurf arddull gynhadledd i’r wasg gyda’r Llywydd.

Hoffem ddiolch i bawb a wnaeth ymwneud â ni yn ystod yr wythnos ac am y croeso cynnes a gawsom yn Wrecsam.

Mae roedd yn wythnos wych gyda llawer o waith a chysylltiadau da wedi eu gwneud yn yr ardal.

Gallwch weld lluniau o’r wythnos yn ein halbwm Flickr.

Os hoffech chi i ddysgu mwy am waith y tîm allgymorth yng Ngogledd Cymru, yna gallwch gysylltu â’r Cynulliad ar 0300 200 6565 neu cysylltu@cynulliad.cymru.