Tag: LHDT

Stonewall Cymru: Modelau Rôl

 

Caiff dau aelod o staff y Cynulliad eu cynnwys yng nghanllaw modelau rôl LGBT Stonewall Cymru:

StonewallCraig

“Mae’n hollbwysig bod yna bobl LHDT gweladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw bod o grŵp lleiafrifol wedi rhwystro pobl rhag cyrraedd lefelau uwch … Os ydych chi wedi cyrraedd safle o lwyddiant, os gallwch chi ysbrydoli rhywun arall, os gallwch chi arwain drwy esiampl, fe ddylech chi wneud hynny.”

Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn a Phrif Gynghorydd y Llywydd

 

StonewallRhys

“Mae’n bwysig bod â modelau rôl amrywiol; dyw un unigolyn ddim yn gallu cynrychioli holl amrywiaeth y profiad hoyw … nid dim ond mater o fod yn weladwy i bobl syth yw e, ond hefyd ymhlith y gymuned hoyw. Allwn ni ddim disgwyl i bobl ein derbyn ni a chymeradwyo ein hamrywiaeth ni, os na allwn ni dderbyn ni ein hunain.”

Rhys Morgan, Cyfieithydd a Golygydd

Darllenwch pam mae bod yn fodel rôl yn bwysig iddynt, ynghyd â modelau rôl LGBT eraill Cymru yma:
http://www.stonewallcymru.org.uk/cymru/welsh/yn_y_gwaith/modelau_rl/default.asp

 

Diwrnod Gwelededd Deurywiol, 23 Medi 2014

Nid yw’n ffaith hysbys i bawb mai pobl ddeurywiol yw’r rhan helaethaf o’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Yn anffodus, pan ddaw’n fater o siarad am broblemau pobl LHDT, anaml y caiff profiadau’r grŵp hwn eu cynrychioli neu’u hystyried o gwbl. Dyna pam y mae’r Diwrnod Gwelededd Deurywiol mor bwysig.

Nodir y diwrnod ers 1999, pan ddaeth grŵp bychan o ymgyrchwyr ymroddedig at ei gilydd i wyntyllu barn am faterion deurywiol. Roedd y grŵp yn gweithio’n galed i ddileu’r rhwystrau y mae pobl deurywiol yn eu hwynebu, gan gynnwys rhagfarn o fewn cymunedau LHDT, yr her o orfod egluro eich rhywioldeb dro ar ôl tro wrth ffrindiau a phartneriaid, ac yn syml, y broblem o gael eich anwybyddu, ac maent yn parhau i wneud hynny. Ond roeddent hefyd yn awyddus i ddathlu, a bod yn falch o garu pwy y maent yn ei garu.

BiPlacards

(Llun o Stonewall Cymru)

“Yr hyn y mae bod yn ddeurywiol yn ei olygu i mi” – safbwyntiau aelod o’n rhwydwaith staff LHDT.

Cwestiynau cyson. Os byddwch yn dweud wrth bobl eich bod yn hoyw, naw gwaith allan o bob deg, bydd pobl yn dweud: ‘O, iawn, diolch am roi gwybod imi,’ a dyna ddiwedd y sgwrs. Ond os ydych yn dweud wrth bobl eich bod yn ddeurywiol, fe glywch nifer o ddatganiadau anwybodus fel: ‘Hoyw wyt ti, ond nad wyt ti’n gwybod hynny eto’, neu gwestiynau personol busneslyd am eich bywyd rhywiol: ‘Ydych chi wedi cysgu gyda mwy o ddynion neu o fenywod?’

Gwelir pobl ddeurywiol fel jôc gan y gymuned hoyw a chan bobl heterorywiol, sy’n fy mrifo, ac felly pan fydd pobl yn cymryd yn ganiataol fy mod yn hoyw neu’n heterorywiol anaml iawn y byddaf yn teimlo’n gyfforddus yn eu cywiro.

Yn ddiweddar, daeth y berthynas rhyngof fi a ‘nghariad (fenywaidd) i ben, a’r sylw cyntaf a wnaed gan rywun oedd: ‘Ai dyn fydd dy gariad nesaf?’ – Beth allwn i’i ddweud?!

Rwy’n credu bod pobl yn gweld deurywioldeb fel cyfnod o bontio neu gyfnod arbrofol ym mywyd person, ac i lawer mae hynny’n wir, ond nid i bawb, ac mae’n bwysig cydnabod hynny.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut y gallwn gefnogi ein staff deurywiol ar gael yng nghanllaw Stonewall ar y gweithle – Pobl ddeurywiol yn y gweithle: Cyngor ymarferol i gyflogwyr. Mae rhagor o wybodaeth a chefnogaeth ar gael i bobl ddeurywiol gan Bi Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch iawn o gael ei restru ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall fel y Cyflogwr Sector Cyhoeddus gorau yng Nghymru ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol. I gael rhagor o wybodaeth am ein rhwydwaith staff LGBT cysylltwch â Craig Stephenson.

 

Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT): Gêm Rygbi Elusennol

Rugby

Clwb Rygbi Llewod Caerdydd 15 – 31 Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Daeth Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol i ben gyda gornest rygbi rhwng tîm y Cynulliad Cenedlaethol a’r tîm rygbi cyntaf o chwaraewyr hoyw, a’r unig dîm hyd y gwyddom, yng Nghymru.

Roedd tîm rygbi’r Cynulliad ar faes y gad ddydd Sadwrn, 23 Chwefror mewn gêm rygbi elusen yn erbyn Clwb Rygbi Llewod Caerdydd. Cynhaliwyd y gêm i godi arian ar gyfer Bowel Cancer UK.

Roedd hi’n gêm gyfeillgar a hwyliog. Gan mai ychydig iawn o gemau y mae’r Llewod wedi’u colli dros y pum mlynedd ddiwethaf, gwyddai ein tîm ni fod yn rhaid iddynt fod ar eu gorau i ennill y gêm hon. Enillwyd y gêm ar ôl ymdrech galed, a dangoswyd digon o sgiliau amddiffynnol a symudiadau ymosodol o safon uchel yn ystod y chwarae.

Bydd Llewod Caerdydd yn awyddus i ddatblygu’r sgiliau a ddysgwyd yn y gêm hon ar gyfer eu gêm nesaf yn erbyn tîm cwmni Cardiff Bus. Pob lwc i’r Llewod yn y gêm honno.

Edrychwn ymlaen at ein gêm nesaf yn erbyn y Llewod ym mis Ebrill, a fydd unwaith eto’n codi arian ar gyfer Bowel Cancer UK.

Cardiff Lions RFC: Facebook a Twitter

Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)

Ym mis Chwefror bob blwyddyn, bydd y Cynulliad yn nodi Mis Hanes LGBT. Eleni bydd ein rhwydwaith staff LGBT, OUT-NAW, yn arddangos Arwyr o blith pobl LGBT yn y Senedd drwy gydol mis Chwefror, gan ganolbwyntio ar bobl LGBT dylanwadol ac ysbrydoledig. Gall y rheini sy’n methu ag ymweld â’r Senedd glicio yma i weld copi o’r cyflwyniad.

Fel un o’r sefydliadau mwyaf cyfeillgar tuag at bobl LGBT yn y DU, byddwn hefyd yn cyhwfan baner yr enfys uwchben ein hystâd ym Mae Caerdydd ac ym Mae Colwyn o 7 Chwefror. Mae hon yn ffordd gyhoeddus iawn o ddangos ein hymrwymiad i’n staff LGBT ac i bobl LGBT yng Nghymru ac ar draws y byd. Mae’n dangos y cynnydd a wnaed o ran cael cydraddoldeb i bobl LGBT a’r heriau sy’n parhau i fodoli. Cliciwch yma i weld datganiad i’r wasg am gyhwfan y faner dros gydraddoldeb i bobl LGBT.

Rydym hefyd wedi gweithio gyda phartneriaid ledled De Cymru i hyrwyddo Mis Hanes LGBT i’n staff ac i bobl Cymru.

  • Arddangosfa Portreadau Pinc yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd
    Mae Portreadau Pinc yn gyfres o bortreadau o bobl broffesiynol lesbiaidd a hoyw, llwyddiannus sy’n gweithio yn y diwydiant ffilmiau, gan y ffotograffydd enwog Donald MacLellan. Mae’r arddangosfa’n cynnwys unigolion nodedig fel Syr Ian McKellan, Stephen Fry a Berwyn Rowlands. Bydd yr arddangosfa hon ar agor i’r cyhoedd rhwng 1 a 10 Chwefror a rhwng 25 a 28 Chwefror ar ail lawr Llyfrgell Ganolog Caerdydd.
  • Arddangosfa o lyfrau yn Llyfrgell Ganolog, Caerdydd
    Dathliad o lenyddiaeth Pobl LGBT, ac awduron LGBT. Cynhelir yr arddangosfa hon ar ail lawr Adran Hamdden y Llyfrgell Ganolog drwy gydol mis Chwefror.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Fis Hanes LGBT

Y Cynulliad yn cefnogi ymgyrch ‘Mae’n gwella. Heddiw.’ Stonewall

Mae’r Cynulliad yn falch o gefnogi ymgyrch ‘Mae’n gwella. Heddiw.’ Stonewall, sy’n dweud wrth bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol nad oes rhaid iddyn nhw aros i’w bywydau wella – gall pethau fod yn wych nawr. Rydym ni’n lwcus ein bod ni’n byw mewn gwlad lle y caiff pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol eu hamddiffyn gan y gyfraith. Drwy ymroddiad ymgyrchwyr unigol a sefydliadau gan gynnwys Stonewall,  diddymwyd adran 28 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1988. O ganlyniad, mae modd hyrwyddo cyfunrywioldeb mewn ysgolion ac mae gan bobl cyfunrywiol hawl i gael partneriaeth sifil, gwasanaethu’n agored yn y fyddin, mabwysiadu plant a rhoi gwybod am achosion o homoffobia a thrawsffobia gan gyfeirio atynt fel troseddau casineb. Yn ogystal, cafwyd Deddf Cydnabod Rhyw.

Rydym ni’n genedl amrywiol a goddefgar, lle mae gan bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol fwy o hawliau a mesurau i’w hamddiffyn nag erioed o’r blaen. Gallwn ddathlu’r cyflawniadau yn y maes hwn, a chofiwch, os ydych chi’n berson lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol, mae hawl gennych i fod yn chi eich hun ac i fod yn falch o bwy ydych chi. 

Yn y Cynulliad Cenedlaethol, byddwn ni’n parhau i frwydro dros gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol ac i oresgyn homoffobia a thrawsffobia. Rydym ni i gyd yn haeddu bod yn hapus, yn rhydd o fwlio, ac i fyw mewn byd sy’n dathlu amrywiaeth.

Os ydych chi’n credu eich bod chi wedi cael profiad o homoffobia neu drawsffobia, cofiwch nad oes rhaid i chi ddioddef ar eich pen eich hun. Mae sefydliadau sy’n gallu helpu. Mae gan Stonewall, Cymru Ddiogelach a’r Heddlu (Gogledd Cymru, De Cymru, Dyfed Powys, a Gwent) oll brosesau i’ch helpu i roi gwybod am achosion o homoffobia a thrawsffobia gan gyfeirio atynt fel troseddau casineb.

I nodi Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia a Thrawsffobia ac i ddangos ein cefnogaeth i ymgyrch Stonewall mae Rosemary Butler AC, ein Llywydd, a Sandy Mewies AC,  ein Comisiynydd â chyfrifoldeb dros gydraddoldeb, a nifer o Aelodau’r Cynulliad ledled Cymru wedi recordio fideo yn nodi eu hymrwymiad i gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.