Tag: Gogledd Cymru

Digartref Ynys Môn yn ymweld â’r Senedd

Mae tîm Allgymorth Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio yn ddiweddar gyda Digartref Ynys Môn ar gyfres o weithdai i’w gyflwyno i grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth ar waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru a phwysigrwydd pleidleisio. Trefnwyd y gweithdai hyn ynghyd ag ymweliad i Bae Caerdydd.

Ar ddydd Mercher 12 Mawrth 2014 bu i’r grŵp o Ddigartref Ynys Môn ymweld â Thŷ Hywel a’r Senedd ym Mae Caerdydd i ddysgu mwy am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru a rôl eu haelodau Cynulliad lleol.

Wrth gyrraedd Tŷ Hywel fu i’r grŵp gyfarfod gydag Aelodau o’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i drafod materion tai presennol yn dilyn ymgynghoriad i’r Bil Tai (Cymru) arfaethedig.

photo1

Dywedodd Mark Isherwood AC, Aelod Cynulliad dros ranbarth Gogledd Cymru, “Rhaid inni chwalu’r rhwystrau rhwng pobl sy’n ddigartref, dan fygythiad o ddigartrefedd neu yr effeithir arnynt gan faterion digartref. Mi wnes i fwynhau cael cinio gyda’r bobl ifanc o Ddigartref Ynys Môn a ddaeth yma i ymweld â ni yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Dim ond drwy wrando arnynt a dysgu o’u profiadau y gallwn ddechrau mynd i’r afael ag achosion a chanlyniadau o’r problemau gyda’i gilydd wedi dod ar eu traws. Fel Aelod Cynulliad Gogledd Cymru, byddwn yn falch i ddychwelyd yr ymweliad.”

Dywedodd yr aelod etholaeth dros Gaerdydd Canolog, Jenny Rathbone AC, sydd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol,

“Yr oeddwn yn ddiolchgar bod y bobl ifanc hyn wedi dod yr holl ffordd o Ynys Môn i siarad â ni. Yr oedd gennyf ddiddordeb i glywed am eu cynlluniau hyfforddiant presennol a chynlluniau ar gyfer y dyfodol a’u dyheadau gyrfa. Mae Digartref Ynys Môn yn gwneud gwych gwaith eu cefnogi a rhoi gobaith drwy adegau anodd iddyn nhw.”

Dilynwyd y cyfarfod gan ymweld â’r ganolfan addysg yn Nhŷ Hywel, ochr yn ochr â swyddog addysg, i gynnal dadl ar wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus. Daeth y grŵp i’r penderfyniad i wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus am resymau fel colli arian i fusnesau ar y stryd fawr.

photo2

Yna aeth y grŵp ymlaen i’r Senedd lle bu iddynt cyfarfod eu Aelod Cynulliad etholaethol, Rhun Ap Iorwerth AC.

Digartref Mon

Yn dilyn yr ymweliad dywedodd Kirsty Akrill, gweithiwr llais cymunedol ar gyfer Digartref Ynys Môn,

“Cafodd y grŵp amser gwych yn ystod yr ymweliad i’r Senedd.  Roedd yn gymorth i gael rhywfaint o ddealltwriaeth o sut y mae’r system yn gweithio cyn yr ymweliad ac roedd y gweithdai a ddarperir gan y tîm allgymorth yn help mawr iawn.  Roedd mor hawdd siarad â’r holl Aelodau Cynulliad bu i ni gyfarfod ac roedden nhw yn gwrando ar safbwyntiau a phrofiadau’r bobl ifanc. Mae ein hyder yn y maes hwn wedi tyfu ac rwy’n teimlo y bydd yn gwneud yn haws iddynt gael dweud eu dweud ar yr hyn sy’n bwysig iddynt hwy.”

Os hoffech chi fwy o fanylion am weithdai yn eich ardal chi ebostiwch ni ar: timallgymorth@cymru.gov.uk

Digwyddiad pêl-droed 24.5.12 – Stebonheath, Llanelli

http://vimeo.com/43106737

Digwyddiad pêl-droed 24.5.12 – Stebonheath, Llanelli

Ddydd Iau 24 Mai, cynhaliodd aelodau o un o bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru sesiwn meic agored yn Stebonheath, Llanelli, er mwyn gwrando ar sylwadau pobl am Uwch Gynghrair Cymru.
Roedd y digwyddiad yn rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i Uwch Gynghrair Cymru.
Ar ôl y digwyddiad, dywedodd Ann Jones, Cadeirydd y Pwyllgor: “Roedd yn braf cael mynd allan a chyfarfod pobl sydd â diddordeb yn Uwch Gynghrair Cymru ac sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod y gynghrair a’u clybiau yn llwyddiannus.
Clywsom nifer o bwyntiau pwysig am sut y gellir datblygu Uwch Gynghrair Cymru, a byddwn yn cyflwyno’r pwyntiau hyn i Gymdeithas Bêl-droed Cymru pan fydd aelodau’r gymdeithas yn dod i siarad â ni yn y Senedd.
Byddwn yn cwrdd â rhagor o gefnogwyr Uwch Gynghrair Cymru cyn bo hir, pan fyddwn yn ymweld â chlwb pêl-droed Llandudno (http://www.pitchero.com/clubs/llandudno/), ac rydym yn gobeithio clywed gan gefnogwyr ledled gogledd Cymru.”
Mae’r fideos isod yn cynnwys eitemau gan Colin Staples o Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, a Nigel Richards o glwb pêl-droed Llanelli, sy’n sôn am y prif faterion a drafodwyd yn ystod y digwyddiad.

Diolch i Nigel ac i bawb yng nghlwb pêl-droed Llanelli am gynnal y digwyddiad. Cynhelir y digwyddiad yng nghlwb pêl-droed Llandudno ar 31 Mai am 19.30. Cliciwch ar y linc a ganlyn i gael rhagor o wybodaeth: http://www.pitchero.com/clubs/llandudno/news/welsh-premier-league-open-foru-589890.html

Cyfranogiad yn y Celfyddydau

Cofio - Celfyddydau Cymunedol RhCT

Yn ddiweddar, mae’r Tîm Allgymorth wedi bod yn gweithio gyda nifer o grwpiau celfyddyd lleol ar draws y wlad i glywed eu barn ar ymchwiliad i Gyfranogiad yn y Celfyddydau.

Mae cyfranogwyr a chynrychiolwyr o Gelfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf, Canolfan Grefft Rhuthun, Y Galeri, Celf o Gwmpas, Arts Alive, Arts 4 Wellbeing a’r Rhwydwaith Sector Gwirfoddol i Bobl Croenddu Cymru oll wedi bod ynghlwm â chyfres o grwpiau ffocws a gafodd eu hwyluso gan Kevin Davies, Lowri Williams a Cheri Kelly; Rheolwyr Allgymorth De Orllewin Cymru, Gogledd Cymru a Chanolbarth a Gorllewin Cymru, yn ôl eu trefn.

Roedd dros 190 o bobl ynghlwm wrth yr ymgynghoriad, a fydd yn cyfrannu at waith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd gan y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf gyda phrosiect Cofio Celfyddydau Cymunedol RhCT; cynhyrchiad theatr dawns i oedolion hŷn am hel atgofion a sefydlwyd gan Gelfyddydau Cymunedol RhCT ym mis Mai 2012. Mae’r prosiect ar gyfer oedolion hŷn, rhwng 60 a 94 oed, sy’n byw yng nghymunedau’r Maerdy, Glynrhedynog, Tylorstown, Stanleytown, Ynys-hir a Threbanog.

Isod mae dyfyniadau gan bobl a gymerodd ran yn y sesiwn:
“Mae bod ynghlwm wrth Cofio wedi cael effaith dwys a pharhaol – rydym wedi datblygu sgiliau newydd sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar ein hyder, gweithgarwch corfforol, gallu deallusol, emosiynau, sgiliau cymdeithasu a’n cof.” (Eva)

“Mae agwedd gymdeithasol Cofio a’r rhyngweithio creadigol gydag eraill yn rhoi teimlad o les a phwrpas i chi – cerrig milltir ac atgofion yn cael eu rhannu drwy adrodd ein straeon drwy ddawns a drama.” (Iris)

“Rwy’n swil iawn, ond mae mynd i Cofio yn golygu fy mod yn gadael y tŷ bob wythnos, yn cwrdd â phobl a dod i’w hadnabod yn well, ac mae hefyd yn helpu fy symudedd. Mae’r rhyngweithio cymdeithasol gydag eraill wedi fy helpu i siarad mwy – nid wyf mor swil bellach.” (Pam)

Y Cynulliad yn eich ardal chi – gweithdai Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y gogledd, 9 Chwefror 2012

Yr wythnos hon, cynhaliodd Lowri Williams, Rheolwr Allgymorth Gogledd Cymru y Cynulliad Cenedlaethol y trydydd mewn cyfres o weithdai ar ‘Ddeall ag ymgysylltu â gwaith y Cynulliad’.

 

Cafodd y gweithdy, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o nifer o sefydliadau gwirfoddol a chymunedau lleol, ei gynnal yn swyddfa’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Colwyn.

 

Soniodd Lowri wrth y grwpiau am weithio gyda’r Cynulliad ac am ffyrdd y gallant sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Roedd gan y grwpiau ddiddordeb arbennig mewn darganfod mwy am y broses ddeisebu a’r ffyrdd y gall eu Haelodau Cynulliad godi materion ar eu rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am weithdai’r Cynulliad, ffoniwch 0845 010 5500 neu anfonwch e-bost i archebu@cymru.gov.uk

Y Cynulliad yn eich ardal chi – cyflwyniad i Gymdeithas Ddiwylliannol Capel Lôn y Felin

Yn ddiweddar, ymwelodd Lowri Williams, Rheolwr Allgymorth Gogledd Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru, â Chymdeithas Ddiwylliannol Capel Lôn y Felin i sgwrsio â’r aelodau am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cafodd yr ymweliad ei drefnu ar ôl i Lowri gael sgwrs gydag un o aelodau’r Gymdeithas ar fws y Cynulliad yn Sioe Môn y llynedd.

 

Rhoddodd Lowri gyflwyniad byr a gwrando ar farn y gynulleidfa. Rhoddwyd gwybodaeth am sut y gellir dylanwadu ar waith y Cynulliad a gwneud yn siŵr bod eu llais yn cael ei glywed.

Y Cynulliad yn eich ardal chi – Gweithdai Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng ngogledd Cymru, 16 Ionawr 2012

Cynhaliodd Rheolwr Allgymorth y Cynulliad yng ngogledd Cymru weithdai yn ddiweddar o’r enw ‘Ddeall ac ymgysylltu a gwaith y Cynulliad.’

Cafodd y cyntaf ei gynnal yng nghanolfan gymunedol Parkfields, Yr Wyddgrug, a gwahoddwyd aelodau o’r gymuned leol a sefydliadau gwirfoddol i gymryd rhan yn y sesiwn.

Y diwrnod canlynol, cynhaliwyd gweithdy tebyg yng Nghanolfan Cymunedau’n Gyntaf Llangefni, Ynys Môn ar gyfer sefydliadau gwirfoddol lleol.

Cododd sawl pwnc ei ben yn ystod y gweithdai gan gynnwys apwyntiadau meddygol dros y ffin, ail-agor rheilffyrdd a darpariaeth i’r digartref.

Derbyniodd pawb wybodaeth a chyngor ynglŷn â datrys y materion hyn megis cysylltu â’u Haelodau Cynulliad a Phwyllgor Deisebu’r Cynulliad.

Bydd gweithdai eraill yn cael eu cynnal dros y misoedd nesaf gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth a chreu partneriaethau â mudiadau gwirfoddol o bob cwr o’r rhanbarth.

 Am fwy o wybodaeth cysyllter â’r Cynulliad ar 0845 010 5500 neu e-bostiwch archebu.cymru@wales.gov.uk