Tag: De Cymru

Fideo EYST

Cynhyrchwyd y fideo hwn gan y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) yn Abertawe I ddangos pa wasanaethau y mae’n ei ddarparu. Mae EYST wedi rhoi llawer o gymorth i’r Cynulliad Cenedlaethol dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda’i aelodau yn cymryd rhan mewn ymchwiliadau fel ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes I brentisiaethau yng Nghymru. Gwyliwch y fideo (Saesneg yn unig):

See Change

Ar 5 Ebrill 2012, gwnaeth Kevin Davies (y Rheolwr Allgymorth ar gyfer De-orllewin Cymru) ymweld â Chanolfan Gymunedol Glyncoch ym Mhontypridd i gwrdd â phobl o’r gymuned leol. Trefnwyd y sesiwn hwn gan Kelly Daniel a Helen Green o Interlink fel rhan o’r rhaglen See Change. Cymerodd bobl ran mewn gweithdy a oedd â’r diben o geisio egluro’r gwahaniaeth rhwng gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, pwysigrwydd pleidleisio a pha bwerau sydd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Yn y gweithdy, nododd aelodau’r grŵp mai Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yw’r meysydd pwnc pwysicaf y mae gan y Cynulliad bwerau drostynt, a thrafodwyd y materion lleol sy’n effeithio arnynt o ran y thema hon.

Mae gwybodaeth am sut y gallwch gysylltu â’ch Rheolwr Allgymorth lleol i’w chael yma:
http://www.assemblywales.org/cy/gethome/get-assembly-area.htm

Ymweliad allgymorth ag EYST Abertawe

EYST

Wythnos diwethaf, cyfarfu Kevin Davies, y Rheolwr Allgymorth dros Orllewin De Cymru i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ag EYST i gael rhagor o wybodaeth am waith y prosiect, a bu’n trafod cyfleoedd i weithio gyda’r sefydliad hwn yn y dyfodol.
Siaradodd Kevin â Shehla a Helal, gan esbonio’r gwahaniaeth rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, a’r ffyrdd y gall EYST fel sefydliad, a’i gyfranogwyr, gymryd rhan a dylanwadu ar waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Wedyn, aeth ar daith o amgylch y swyddfa a’r ganolfan galw heibio drws nesaf, a adeiladwyd ac a ddyluniwyd gan y bobl ifanc sy’n ei defnyddio.

Cyfranogiad yn y Celfyddydau

Cofio - Celfyddydau Cymunedol RhCT

Yn ddiweddar, mae’r Tîm Allgymorth wedi bod yn gweithio gyda nifer o grwpiau celfyddyd lleol ar draws y wlad i glywed eu barn ar ymchwiliad i Gyfranogiad yn y Celfyddydau.

Mae cyfranogwyr a chynrychiolwyr o Gelfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf, Canolfan Grefft Rhuthun, Y Galeri, Celf o Gwmpas, Arts Alive, Arts 4 Wellbeing a’r Rhwydwaith Sector Gwirfoddol i Bobl Croenddu Cymru oll wedi bod ynghlwm â chyfres o grwpiau ffocws a gafodd eu hwyluso gan Kevin Davies, Lowri Williams a Cheri Kelly; Rheolwyr Allgymorth De Orllewin Cymru, Gogledd Cymru a Chanolbarth a Gorllewin Cymru, yn ôl eu trefn.

Roedd dros 190 o bobl ynghlwm wrth yr ymgynghoriad, a fydd yn cyfrannu at waith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd gan y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf gyda phrosiect Cofio Celfyddydau Cymunedol RhCT; cynhyrchiad theatr dawns i oedolion hŷn am hel atgofion a sefydlwyd gan Gelfyddydau Cymunedol RhCT ym mis Mai 2012. Mae’r prosiect ar gyfer oedolion hŷn, rhwng 60 a 94 oed, sy’n byw yng nghymunedau’r Maerdy, Glynrhedynog, Tylorstown, Stanleytown, Ynys-hir a Threbanog.

Isod mae dyfyniadau gan bobl a gymerodd ran yn y sesiwn:
“Mae bod ynghlwm wrth Cofio wedi cael effaith dwys a pharhaol – rydym wedi datblygu sgiliau newydd sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar ein hyder, gweithgarwch corfforol, gallu deallusol, emosiynau, sgiliau cymdeithasu a’n cof.” (Eva)

“Mae agwedd gymdeithasol Cofio a’r rhyngweithio creadigol gydag eraill yn rhoi teimlad o les a phwrpas i chi – cerrig milltir ac atgofion yn cael eu rhannu drwy adrodd ein straeon drwy ddawns a drama.” (Iris)

“Rwy’n swil iawn, ond mae mynd i Cofio yn golygu fy mod yn gadael y tŷ bob wythnos, yn cwrdd â phobl a dod i’w hadnabod yn well, ac mae hefyd yn helpu fy symudedd. Mae’r rhyngweithio cymdeithasol gydag eraill wedi fy helpu i siarad mwy – nid wyf mor swil bellach.” (Pam)

Y Cynulliad yn eich Ardal – Cyflwyniad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru: Datblygiad Proffesiynol Parhaus, yn y Pierhead, Bae Caerdydd, 13 Mawrth 2012

Ar Mawrth 13 cyflwynodd Kevin Davies, Rheolwr Allgymorth Gorllewin De Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ddigwyddiad ar gyfer cyfreithwyr yn y Pierhead ym Mae Caerdydd. Yn gwmni iddo roedd Gwyn Griffiths, Uwch Gynghorydd Cyfreithiol yn y Cynulliad Cenedlaethol, a bu’r ddau yn amlinellu gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru i’r cyfranogwyr, ynghyd â chlywed eu barn ar ymchwiliad presennol y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru.

Diwrnod hyfforddi fel rhan o broses Datblygiad Proffesiynol Parhaus oedd y digwyddiad, wedi’i anelu at gyfreithwyr ar draws de Cymru.

Dywedodd Jonathan Cave, Rheolwr Cyswllt gydag ochr fasnachol Lloyds TSB a threfnydd y digwyddiad: “ O’m safbwynt i, roedd yn ddiddorol nad oedd llawer o bobl wedi bod yn y Pierhead o’r blaen, roedd llawer, gan gynnwys fi fy hun, ar y cyfan, yn anwybodus o waith y Cynulliad a heb unrhyw syniad o sut i gyfathrebu â Swyddogion/Pwyllgorau. Rhoddodd ddoe fewnwelediad go iawn a chefais yr argraff fod llawer o bobl wedi gadael â theimlad cadarnhaol iawn am y Cynulliad.”

Cafodd ei deimladau eu hadleisio gan un o’r cynrychiolwyr oedd yn bresennol ar y dydd: “Yn fy marn i roedd yr ail bâr o siaradwyr o gymorth mawr, yn gyntaf drwy roi i ni ‘grynodeb gweithredol’ o lle rydym arni gyda’r Cynulliad a pha mor bell mae’r sefydliad wedi symud ymlaen yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac yn ail drwy gynnig cipolwg ar agweddau mwy dirgel o arferion cyfreithiol yng nghyd-destun newidiadau deddfwriaethol.”