Tag: Caerdydd

Blog Gwedd: Digwyddiad Ymgynghori i Graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Fy enw i ydy Claire Blakeway a fi ydy Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Ddydd Mercher 18 Mawrth, cymerais ran mewn digwyddiad ymgynghori i graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru). Roedd hyn yn golygu bod Aelodau’r Cynulliad yn siarad ag amrywiaeth eang o denantiaid am eu profiadau yn rhentu eiddo gan y cyngor, cymdeithasau tai a landlordiaid preifat. Cafodd tenantiaid o wahanol sectorau rhentu eu rhoi mewn grwpiau ffocws o dan arweiniad Aelodau’r Cynulliad. Yn fy grŵp ffocws i, roeddwn i’n cynrychioli barn myfyrwyr ynglŷn â tenantiaeth.

Ar y cyfan, roeddwn yn cytuno a syniadau’r Bil Cartrefi newydd, ond fod angen rhagor o fanylion ynghylch cytundebau atgyweirio. Er enghraifft, mae angen amserlen fanwl yn y cytundeb sy’n amlinellu pa mor gyflym y bydd landlordiaid yn ymateb i gydnabod ac anelu at gyflawni atgyweiriad y mae tenant yn tynnu sylw ato. Dwi’n teimlo y gall tenantiaid aros yn hir iawn ar hyn o bryd cyn i atgyweiriadau gael eu gwneud, ac maent, felly, yn talu rhent ar eiddo nad yw o’r safon y gwnaethant dalu rhent amdano’n wreiddiol. Drwy weithredu cytundeb atgywirio gydag amserlen benodol, bydd y landlord a’r tenant yn gwybod yn union beth fydd y disgwyliadau arnynt o ran atgywiriadau, a gall y landlord weithio tuag at gyflawni’r atgyweiriad o fewn amser y cytunwyd arno, a bodloni disgywliadau eu tenant.

Dyma gyfweliad a wnaeth Claire ar ôl y digwyddiad:

Siaradais gyda’r grwp ffocws hefyd am fy syniadau ynghylch sut mae angen gweithredu cosbau gadarnach yn erbyn landlordiaid a thenantiaid sy’n torri eu contractau. Y mwyaf llym yw’r cosbau, y mwyaf tebygol yw y bydd y contractau yn cael eu cadw a’u parchu.

Wnes i wir fwynhau cymryd rhan yn y grwpiau ffocws, ac roeddwn wrth fy modd clywed Aelod oedd â chymaint o ddiddordeb mewn clywed barn myfyrwyr. Dwi’n edrych ymlaen at pan gaiff y Bil Cartrefi ei ryddhau, a gobeithio y bydd fy marn yn cael ei hystyried. Diolch i Gynulliad Cymru am y gwahoddiad!

Y cam nesaf fydd i’r Pwyllgor glywed barn pobl eraill am y Bil, mewn cyfarfodydd ffurfiol yn y Senedd. Cynhelir y cyfarfod cyntaf ddydd Mercher, pan fydd y Pwyllgor yn siarad â Lesley Griffiths AC, sef Gweinidog Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y Bil. Gallwch wylio’r cyfarfod hwn yn fyw ar Senedd TV.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cyfarfod yma.

Gweithdy UNSAIN

Ddydd Sadwrn 3 Tachwedd, trefnodd Kevin Davies, Rheolwr Allgymorth De Cymru weithdy ar gyfer aelodau UNSAIN. Cymerodd yr aelodau ran mewn gweithgareddau a oedd â’r nod o egluro’r hyn sy’n dod o dan reolaeth awdurdodau lleol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a San Steffan. Cawsant hefyd gyflwyniad ar hanes y Cynulliad, eglurhad o bwy yw eu Haelodau a sut y gallant ddod ynghlwm â gwaith y Cynulliad a chodi materion.

Ar ôl y sesiwn, dywedodd Ryan Williams, Trefnydd Ardal UNSAIN: “Roedd aelodau ifanc UNSAIN ledled Cymru’n falch o gael y cyfle i allu ymgysylltu a chael gwybodaeth am eu Llywodraeth a’u Cynulliad Cenedlaethol a’r ffordd y gall datganoli eu helpu yn eu gwaith a sut y mae’n chwarae rhan yn ein bywydau bob dydd. Roeddent yn teimlo bod y gweithdy’n ddiddorol, yn addysgiadol ac yn hawdd i’w ddeall a chawsant hwyl ar yr un pryd. Mae aelodau ifanc UNSAIN yng Nghymru’n edrych ymlaen at roi’r hyn y maent wedi’i ddysgu ar waith yn y flwyddyn newydd.”

Mae Tîm Allgymorth y Cynulliad yn darparu’r gwasanaeth hwn ledled Cymru. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Kevin Davies, Rheolwr Allgymorth De Cymru ar 02920 898 145 / kevin.davies2@cymru.gov.uk, neu Lowri Williams, Rheolwr Allgymorth Gogledd Cymru ar 01492 523 220 / lowri.williams@cymru.gov.uk.