Tag: Busnes

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – ymweliadau a trafodaethau grwp ffocws ar gyfer yr ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd.

Ddydd Iau 2 Hydref, bu aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhannu er mwyn cynnal dau ymweliad ar y cyd, yn gogledd Cymru a de Cymru. Bwriad yr ymweliadau hyn oedd i drafod eu hymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd gyda defnyddwyr a darparwyr gwasanaethau.

Teithiodd Darren Millar AC, Janet Finch-Saunders AC a Chadeirydd y Pwyllgor David Rees AC i Wrecsam.

Cychwynnwyd y diwrnod gydag ymweliad â’r prosiect LOTS (Life on the streets) sydd yn brosiect a sefydlwyd gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW). Cafodd yr Aelodau y cyfle i siarad â phobl y mae sylweddau seicoweithredol newydd wedi effeithio arnynt, gan drafod effaith y sylweddau hynny arnynt, pa mor hawdd yw cael gafael ar y sylweddau ac i drafod ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru fynd ati i fynd i’r afael â’r broblem.

Ar ôl ymweld â phrosiect LOTS, cyfarfu’r Aelodau â staff Dan 24/7, sef llinell gymorth cyffuriau ac alcohol Cymru a ariennir yn gyhoeddus. Trafodwyd nifer y galwadau a gaiff y llinell gymorth o ddydd i ddydd a’r ffordd y caiff y llinell gymorth ei hysbysebu i bobl Cymru ar hyn o bryd.

Cynhaliwyd trafodaeth olaf y diwrnod ym Mhrifysgol Glyndŵr, lle bu staff rheng flaen o’r GIG, yr heddlu, elusennau a nifer o sefydliadau amrywiol eraill sydd ar hyn o bryd yn ymdrin â phroblemau sylweddau seicoweithredol newydd. Parhaodd y trafodaethau hyn am awr, ac yna bu pob Aelod Cynulliad yn cyfleu’r prif bwyntiau o’u bwrdd i weddill y gynulleidfa.

IMG_1282

IMG_1287

Y prif bwyntiau a drafodwyd oedd:

  • A yw argaeledd a gallu’r gwasanaethau sydd yn rhoi cymorth i ddefnyddwyr sylweddau seicoweithredol newydd yn ddigonol, a sut y gellid gwella’r gwasanaethau hyn?
  • Pa ffactorau a dulliau gweithredu gwahanol sydd angen eu hystyried wrth ymdrin â’r defnydd o sylweddau seicoweithredol newydd mewn ardaloedd gwledig / trefol?
  • A yw lefel y cydgysylltu, o fewn Cymru a rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wrth ymdrin â mater y sylweddau seicoweithredol newydd yn ddigonol, a beth sydd angen ei wneud i wella’r partneriaethau hyn?
  • Pa ysgogiadau amrywiol y dylid eu defnyddio er mwyn mynd i’r afael â sylweddau seicoweithredol newydd, er enghraifft, deddfwriaeth, gweithgarwch gorfodi (safonau masnach) ac ati?

Yn ne Cymru bu i John Griffiths AC, Kirsty Williams AC, Lynne Neagle AC, Gwyn Price AC a Lyndsay Whittle AC ymweld â Drugaid Cymru yng Nghaerffili i drafod materion yn ymwneud â sylweddau seicoweithredol newydd gyda staff a defnyddwyr gwasanaethau. Yn hwyrach ymlaen bu i Aelodau ymweld â grwp o bobl ifanc sydd wedi bod yn rhan o brosiect ffilmio a elwir yn ‘Choices’ drwy gynllun Fixers a Phrosiect Ieuenctid Forsythia ym Merthyr Tudful. Mae’r ffilm hon yn archwilio effeithiau defnyddio sylweddau seicoweithredol newydd ar bobl ifanc a’u teuluoedd; gallwch wylio’r fideo yma:

 

Fel yn Wrecsam, daeth y diwrnod ym Merthyr i ben gyda thrafodaethau grwpiau ffocws. Mae’n bosib gweld lluniau o’r grwpiau ffocws ym Merthyr yma:

IMG_8798

IMG_8843

Gallwch wylio clipiau fideo gan Aelodau Cynulliad a rhai a oedd yn bresennol yn y digwyddiad yma:

Mae’r Pwyllgor wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig tan ddydd Gwener 17 Hydref, 2014. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gyflwyno tystiolaeth ewch i’n gwefan:

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?id=135&RPID=1004326724&cp=yes

Bydd y Pwyllgor hefyd yn mynd ati i glywed tystiolaeth lafar gan amryw o sefydliadau ac unigolion, a hefyd gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Bydd y sesiynau yma yn cael ei gynnal ar 6, 12, a 26 Tachwedd. Mae’n bosib i chi wylio’r sesiynau ar senedd.tv neu mae’n bosib archebu sedd yn y galeri cyhoeddus wrth gysylltu â llinell archebu’r Cynulliad.

Bydd y Pwyllgor wedyn yn mynd ati i ysgrifennu adroddiad a fydd yn cynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru. Pan gyhoeddir yr adroddiad bydd modd ei ddarllen yma: http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?id=135&RPID=1004326724&cp=yes

Gallwch gadw i fyny gyda ymchwiliad y Pwyllgor wrth ddilyn @iechydsenedd ar trydar neu ymweld â tudalen Storify yr ymchwiliad. Bydd y ddau yn darparu diweddariadau rheolaidd ar gynnydd.

Blog gwadd – Sgiliau STEM

Mae rhoi grŵp o wyddonwyr, mathemategwyr, technegwyr a electronwyr ifanc yn yr un stafell yn syniad eithaf brawychus. Lwcus felly bod y cynulliad wedi trefnu i ni siarad dros y we.

Fy enw i yw Aled Illtud, dwi’n astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cefais i, a nifer o fyfyrwyr STEM eraill, y cyfle i drafod ein pynciau a sut y gallwn wella neu gynnal gwahanol agweddau ohonynt. Cynhaliwyd y sgwrs ar Google Hangouts a chafodd nifer o eitemau ei drafod.

Cychwynnodd y sgwrs gydag Aelodau’r Pwyllgor Menter a Busnes yn gofyn i ni pam dewisom ein cwrs, a ydy’r pwnc yn addo swydd ar ôl, a sut ydyn ni’n hoffi’r pwnc. Yn bennaf roeddwn i am ymladd am dwf yr iaith Gymraeg yn bynciau STEM sydd yn amlwg o’r we sgwrs sydd ar gael i chi ei ddarllen.

Beth synnodd fi’r mwyaf oedd pa mor frwdfrydig oedd y myfyrwyr eraill am gael eu lleisiau wedi clywed. Mae’n braf iawn cael gweld bod pobl yn poeni digon am ei bynciau i allu cael trafodaeth ddifyr am yr hyn sydd angen i newid neu gadw yn eu meysydd.

Final Blog Image

Braf oedd bod yn rhan o’r sgwrs hwn. Dwi’n awgrymu i bawb arall sy’n frwdfrydig am ei gwrs i gymryd mantais ar unrhyw gyfleoedd tebyg. Mynegwch farn, hybwch gynnydd yn eich pwnc!

Am rhagor o wybodaeth ar ymchwiliad dilynol y Pwyllgor Menter a Busnes i Sgiliau STEM yng Nghymru cliciwch yma:

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=9156

Busnesau’n rhannu eu profiadau o allforio

Mae rhai o fusnesau a masnachwyr Cymru wedi cymryd rhan mewn cyfweliadau fideo’n ddiweddar  gyda thîm Allgymorth y Cynulliad. Cymerodd saith o fusnesau ran mewn cyfweliad pan ofynnwyd i berchnogion busnes roi sylwadau ar y modd y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddiad, gan sôn yn benodol am y canlynol:

-y rhwystrau sy’n wynebu’r rhai sy’n ystyried allforio a pha mor effeithiol yw’r cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru (a Llywodraeth y DU)  i leihau’r rhwystrau hynny;

– manteision allforio;

– a oes gan farchnadoedd tramor ddealltwriaeth lawn o’r hyn y gall Cymru a busnesau Cymru ei gynnig.

Roedd y busnesau a gafodd eu cyfweld yn cynnwys amrywiaeth o wahanol ddiwydiannau (gan gynnwys gweithgynhyrchu: Trax JH Limited, bwyd a diod: Brecon Brewing a melysion: Bon Bon Buddies), ac roeddent yn dod o wahanol rannau o Gymru (gan gynnwys Ceredigion: Howies, Ynys Môn: Halen Môn, a Llanelli: WeldWide Solutions). Roedd pob busnes heblaw un yn allforio’u cynnyrch ar hyn o bryd, ac roedd rhai ohonynt wedi cael cymorth gan Lywodraeth Cymru i’w helpu i fasnachu dramor, ond nid pob un.

Tom Vousden Design, cwmni dylunio dodrefn o Ynys Môn, oedd yr unig fusnes a gafodd ei gyfweld nad oedd yn allforio ar hyn o bryd, a soniodd am ei ddymuniad i wneud hynny yn y pen draw, er y byddai’n hoffi i Lywodraeth Cymru ei gynorthwyo drwy nodi partneriaid mewn marchnadoedd tramor.

Cafodd pob cyfweliad ei olygu mewn pecyn fideo a rannwyd yn ôl y themâu a gododd yn ystod y trafodaethau, sef:

–          Cymorth gan Lywodraeth Cymru;

–          Canfyddiadau presennol o frand Cymru;

–          Manteision masnachu’n rhyngwladol;

–          Rhwystrau i fasnach ryngwladol; a

–          Meysydd i’w gwella.

Disgrifiodd John Halle, Rheolwr Gyfarwyddwr Trax JH Limited y profiad:

“Rwy’n falch iawn i mi gael y cyfle i sôn am fewnfuddsoddiad a Llywodraeth Cymru …

Yr hyn yr hoffwn ei ddweud wrth bobl sy’n ystyried allforio… gallai Llywodraeth Cymru geisio denu rhagor o bobl sydd â phrofiad ym maes allforio, rhai sydd wedi goresgyn problemau, wedi mentro ac wedi llwyddo… a’u defnyddio nhw i siarad â phobl oherwydd eu bod yn gallu rhoi enghreifftiau o sut y mae pethau yn y byd go iawn”.

Dangoswyd y pecyn fideo i’r Pwyllgor Menter a Busnes fel rhan o’u hymchwiliad i fasnach a mewnfuddsoddiad mewn
cyfarfod yn y Senedd.

Gallwch wylio’r fideo cyfan yma:

Bydd y Pwyllgor yn awr yn ystyried cynnwys y fideo ynghyd â’r wybodaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd, a’r cyfarfodydd a gafwyd gyda chyrff a busnesau perthnasol yn y Senedd. Bydd y Pwyllgor yn cael cyfle i holi tystion gan gynnwys cyfrifoldeb y Gweinidog, arbenigwyr polisi a chynrychiolwyr eraill.

Pwyllgor y Cynulliad yn cynnal digwyddiad ar Cyllid Cymru

Ddydd Mercher 22 Ionawr, daeth busnesau i frecwast busnes i gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad i drafod Cyllid Cymru, cwmni buddsoddi a sefydlwyd ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig, ac sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru.

(Ch-Dd) Julie Morgan AC, Peter Black AC, a Jocelyn Davies AC yn ystod y digwyddiad
(Ch-Dd) Julie Morgan AC, Peter Black AC, a Jocelyn Davies AC yn ystod y digwyddiad

Gellir weld mwy o luniau ar ein gwefan Flickr yma.

Daeth yr wyth aelod o’r Pwyllgor Cyllid i gyfarfod ag amrywiaeth o fusnesau o Gymru, gan gynnwys datblygwyr apiau ar gyfer y we, cwmnïau bragu, cynhyrchwyr a chyfrifwyr siartredig, i enwi dim ond rhai. Cynhaliwyd y digwyddiad fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i Gyllid Cymru
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8230

Rhannwyd pawb yn bedwar grŵp ffocws gwahanol a thrafodwyd y themâu a ganlyn;
– Sut y mae’r galw am gyllid gan Fentrau Bach a Chanolig wedi newid ers y Wasgfa Gredyd yn 2008?
– Profiadau unigolion o Gyllid Cymru
– Sut y mae Cyllid Cymru yn cymharu â darparwyr eraill, fel banciau, o ran y cymorth a’r cyngor ariannol a gynigir?
– Pa gymorth fyddai busnesau’n ei hoffi gan Gyllid Cymru a Llywodraeth Cymru yn y dyfodol?
– A yw Cyllid Cymru yn llwyddo i’w hyrwyddo’i hun a’r gwahanol fathau o gyllid sydd ar gael?

Roedd sylwadau a phrofiadau pawb yn wahanol iawn, rhai’n gadarnhaol ac eraill yn negyddol. Dyma’r prif bwyntiau a gododd yn ystod un o’r trafodaethau:

– Mae angen mwy o gyngor busnes i’r rhai sydd am ddechrau busnes, a chymorth gyda’r broses ymgeisio hefyd i’r rhai sydd â syniadau da ond prin ddim arbenigedd ym maes busnes;
– Llwyddodd arian gan Gyllid Cymru i lenwi bwlch yn y farchnad gan nad oedd neb arall yn fodlon ariannu rhai busnesau.
– Roedd y cyfraddau llog a godwyd yn rhesymol o ystyried y risgiau
– Mae Cyllid Cymru yn gaffaeliad i Gymru ac ni ddylid ei newid rhyw lawer.
– Gellid archwilio ymhellach y syniad o sefydlu Banc Datblygu i helpu pobl i ddechrau busnes, ond dylid gwneud hynny ochr yn ochr â Chyllid Cymru a thargedu busnesau newydd.
– Oni bai am Gyllid Cymru, ni fyddai rhai busnesau wedi sefydlu yng Nghymru.

Caiff nodyn am y trafodaethau ei gyhoeddi yma yn ystod y bythefnos nesaf:

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?ID=102

Ar ôl y cyfarfod, holwyd Paul Davies, Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro, a Malcolm Duncan, Rheolwr Gyfarwyddwr SuperRod, yn Nhorfaen, a dyma a oedd ganddynt i’w ddweud:

Bydd y Pwyllgor yna awr yn siarad â’r grwpiau a’r sefydliadau yn y Senedd cyn paratoi adroddiad yn amlinellu argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 5 Chwefror, pan fydd Aelodau’r Cynulliad yn siarad â’r Athro Dylan Jones-Evans – Athro Mentergarwch a Strategaeth yn Ysgol Fusnes Bryste, Prifysgol Gorllewin Lloegr;

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=229&MID=2044&Ver=4

Gallwch ddod i’r Senedd i wylio’r cyfarfod hwn neu ei wylio ar-lein yn http://www.senedd.tv

Ymchwiliad y Cynulliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wrthi’n ymchwilio i entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc, gan edrych yn benodol ar brofiadau entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru a sut mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc

Er mwyn casglu barn pobl ifanc ledled Cymru, trefnodd y tîm allgymorth i rai o Aelodau’r Cynulliad ymweld â phrosiectau yng Nghasnewydd a Glannau Dyfrdwy, ynghyd â chynnal cyfweliadau fideo a grŵp ffocws. Clywodd y Pwyllgor hefyd gan Dale Williams – a gyrhaeddodd rownd derfynol MasterChef 2013 – a sefydlodd ei gwmni recriwtio ei hun yn 23 oed.

Dyma Dale yn siarad am roi tystiolaeth i’r Pwyllgor:

Cafwyd sesiynau cyfweliadau fideo gyda 37 entrepreneur ifanc ledled Cymru. Cyfarfu’r tîm allgymorth gyda phobl ifanc sy’n berchen amrywiaeth o wahanol fusnesau, o siopau coffi a chyfieithu aps i siop ddillad bwtîc a’r byd amaeth.

Mae’r fideo a gafodd ei ddangos yn y Pwyllgor i’w weld yn llawn ar YouTube:

Ymwelodd swyddogion allgymorth hefyd ag Aberpennar i gynnal grŵp ffocws entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc gyda phobl ifanc. Roedd 11 person ifanc yn cymryd rhan ac amrywiodd y drafodaeth o fuddiannau posibl dechrau busnes i ddylanwad rhaglenni teledu fel Dragon’s Den o ran ysgogi entrepreneuriaeth.

Focus Group - RCT

Trefnodd y tîm allgymorth hefyd ymweliadau â Sefydliad Alacrity yng Nghasnewydd, a’r ganolfan entrepreneuriaeth ranbarthol yng Nglannau Dyfrdwy. Rhannodd Aelodau’r Cynulliad o’r Pwyllgor Menter a Busnes yn ddau dîm a mynd i siarad gyda’r entrepreneuriaid ifanc, cynghorwyr a staff mewn cyfres o drafodaethau ford gron.

Cewch wylio beth oedd gan bobl i’w ddweud adeg yr ymweliad â Sefydliad Alacrity ar YouTube:

Dywedodd Simon Gibson, Ymddiriedolwr Sefydliad Alacrity pan gafodd ei sefydlu, yr hyn a ganlyn am yr ymweliad: “Credaf fod pawb yn elwa o’r ymweliadau hyn; rydym yn cael adborth gan Aelodau’r Cynulliad, ond credaf mai’r hyn sy’r un mor bwysig yw eich bod yn gweld y sefyllfa fel ag y mae pan rydych yn mynd allan i’r maes i gael gwybod beth yw’r materion gwirioneddol; rwy’n cymeradwyo swyddogion a’r Aelodau Cynulliad am roi o’u hamser i wneud hynny, ac rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith eu bod wedi gwrando arnom.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwiliad, cliciwch yma: http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=6052

Gwyliwch: barn am brentisiaethau yng Nghymru

Mae fideo newydd wedi cael ei gynhyrchu sy’n dangos cyflogwyr, prentisiaid, colegau a darparwyr hyfforddiant yn mynegi eu barn am brentisiaethau yng Nghymru.

Cynhyrchwyd y fideo gan Dîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac fe’i dangoswyd i Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad, sydd wedi bod yn ymchwilio i ba mor dda y mae’r system brentisiaeth yn gweithio yng Nghymru.

Cafodd 43 o bobl eu cyfweld ar gyfer y fideo, a chodwyd nifer o’r pwyntiau a wnaethpwyd ganddynt gyda Jeff Cuthbert AC, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau.

Ymhlith y rhai a gafodd eu cyfweld oedd Arthur Norton, sydd ar hyn o bryd yn ymgeisio i fod yn brentis drwy ACO Training yn Abertawe, a John Lewis, prentis gyda Tata Steel ym Mhort Talbot. Dywedodd Arthur: “Credaf ei fod yn dda bod y Cynulliad yn ceisio cael adborth gan bobl, oherwydd dyma’r lle i gael dweud eich dweud, ar ddiwedd y dydd.”

Roedd y fideo hefyd yn cynnwys cyfraniad gan John Lewis, prentis sy’n dysgu ei grefft gyda Tata Steel ym Mhort Talbot. Roedd John am i ysgolion ganolbwyntio mwy ar hybu cynlluniau prentisiaeth: “Ni soniodd yr ysgol am brentisiaethau fel y cyfryw. Efallai y byddai rhai o’m ffrindiau ysgol wedi bod yn fwy addas ar gyfer prentisiaethau pe byddent wedi cael eu hybu’n fwy yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n debygol mai fi yw un o’r unig rai o’r ysgol i wneud prentisiaeth gyda Tata.”

Rhagor o wybodaeth am ymchwiliad y Cynulliad i brentisiaethau: http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=3281