Category: Y tu ôl i’r llenni

Ein Cynulliad Dinasyddion cyntaf

Ar benwythnos 19 – 21 Gorffennaf, ymgasglodd 58 o’r 60 o bobl a ddewiswyd fel rhai sy’n cynrychioli poblogaeth Cymru yn Neuadd Gregynog, yn y Canolbarth, i gymryd rhan yn ein Cynulliad Dinasyddion cyntaf. Penderfynodd Comisiwn y Cynulliad gynnal y Cynulliad Dinasyddion hwn fel rhan o’i ddathliadau 20 mlynedd.

Roedd gan y Cynulliad Dinasyddion ddau gwestiwn i’w ystyried:

 • Sut y gall pobl yng Nghymru lywio eu dyfodol?
 • Pa feysydd datganoledig sy’n gweithio’n arbennig o dda a pha rai sy’n herio Cymru?

Cyfranogwyr y Cynulliad Dinasyddion

Dewiswyd chwe deg o gyfranogwyr, o blith ymgeiswyr o 10,000 o aelwydydd a ddewiswyd ar hap, i gymryd rhan. Roeddent yn gynrychioliadol o safbwynt demograffig o’r boblogaeth yng Nghymru. Nid oedd gan oddeutu 75 y cant radd prifysgol, nid oedd gan 25 y cant unrhyw TGAU neu gymhwyster cyfwerth, ac ni phleidleisiodd 60 y cant yn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad) yn 2016. Gan hynny, roedd y gymanfa wleidyddol hon yn wahanol i unrhyw un arall a gafwyd dros yr ugain mlynedd diwethaf yng Nghymru.

Roedd y 60 unigolyn a ddewiswyd i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn gynrychioliadol o boblogaeth Cymru 16 oed a hŷn o ran:

Oedran:

 • 16-29 – 23.5 y cant (14-15)
  • 39-44 – 22.4 y cant (13-14)
  • 45-59 – 23.9 y cant (14-15)
  • 60+ – 30.2 y cant (18)

Lefel addysg:

 • Dim cymwysterau – 25.9 y cant (15-16)
  • Lefel 1 neu 2 – 29 y cant (17-18)
  • Lefel 3 neu brentisiaeth neu arall – 20.5 y cant (12-13)
  • Lefel 4 neu uwch – 24.5 y cant (14-15)

Daearyddiaeth:

 • 12 o bobl o bob un o’r 5 rhanbarth etholiadol.

Ethnigrwydd:

 • Gwyn – 95.6 y cant (50)
 • BAME – 4.4 y cant (10 – penderfynwyd gor-gynrychioli’r categori hwn)

Nifer a bleidleisiodd yn etholiad 2016

 • Wedi pleidleisio – 40.7 y cant (24-25)
  • Anghymwys neu heb bleidleisio – 59.3 y cant (35-36)

Sgiliau Cymraeg (siarad, darllen, ysgrifennu, deall neu ryw gyfuniad o’r fath):

 • Oes – 26.7 y cant (16)
  • Nac oes – 73.3 y cant (44)

Rhyw (hunan-ddynodedig):

 • Gwryw – 51 y cant (30-31)
  • Benyw – 49 y cant (29-30)
  • Arall – 0 y cant (ni ddewisodd neb y categori hwn)

Penwythnos y Cynulliad Dinasyddion

Dechreuodd y Cynulliad Dinasyddion gyda chyfranogwyr yn ystyried y meysydd sydd wedi’u datganoli i Gymru. Cyflwynodd panel o siaradwyr wybodaeth gefndirol am y Cynulliad, ei gyllideb, ei bwerau a’i rôl. Yna gofynnwyd i’r cyfranogwyr nodi ar bapur:

Daeth y cyfranogwyr i gasgliadau ar y meysydd yr oeddent yn teimlo bod Cymru yn gwneud yn dda mewn perthynas â hwy, a’r meysydd yr oeddent o’r farn eu bod yn cynnig yr her fwyaf i Gymru.

“Clywais lawer o safbwyntiau diddorol ac amrywiol o amgylch y bwrdd – hoffwn weld rhai o’r rhain yn cael eu gweithredu”.


Niz, aelod o’r Cynulliad Dinasyddion.

Yna, canolbwyntiodd y cyfranogwyr ar y prif gwestiwn yr oedd Cynulliad Dinasyddion hwn i fod i roi sylw iddo, sef sut y maen nhw – pobl Cymru – am allu llywio eu dyfodol drwy waith y Cynulliad.

Clywodd y cyfranogwyr gan siaradwyr arbenigol a gyflwynodd dystiolaeth i’r Cynulliad Dinasyddion ynghylch y ffyrdd y gallant wneud hyn eisoes. Yn dilyn hynny, gwnaethant ganolbwyntio ar y ffyrdd ychwanegol y gallai pobl yng Nghymru wneud hyn yn y dyfodol.

Canolbwyntiodd y cyfranogwyr ar y swyddogaethau a ganlyn:

 1. Ffyrdd o lywio’r dyfodol drwy ddylanwadu ar waith pwyllgorau.
 2. Ffyrdd o lywio’r dyfodol drwy ymgysylltu â’r broses ar gyfer cymeradwyo’r gyllideb ddrafft.
 3. Ffyrdd o lywio’r dyfodol drwy ofyn cwestiynau i’r Llywodraeth.
 4. Ffyrdd o lywio’r dyfodol drwy helpu i osod agenda’r Cynulliad (e.e. y broses ddeisebau, Senedd Ieuenctid Cymru).

Adborth gan gyfranogwyr:

Llenwodd yr holl gyfranogwyr ffurflen adborth ar ddiwedd penwythnos y Cynulliad Dinasyddion, gan roi eu barn ynghylch a oedd cymryd rhan yn y Cynulliad Dinasyddion wedi newid eu teimladau neu beidio o ran cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau yn fwy cyffredinol.

 • Cytunodd 91 y cant o’r cyfranogwyr yn gryf fod cymryd rhan yn y Cynulliad Dinasyddion hwn wedi eu gwneud yn fwy awyddus i gymryd rhan mewn agweddau eraill ar y broses o wneud penderfyniadau.
 • Cytunodd 93 y cant yn gryf eu bod yn teimlo’n fwy hyderus i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau gwleidyddol yn sgil cymryd rhan yn y Cynulliad Dinasyddion.

“Roedd y profiad o ddod yma, cwrdd â llawer o bobl wahanol, a gwrando ar safbwyntiau gwahanol yn wych – roedd yn benwythnos da iawn.”

Sarah, aelod o’r Cynulliad Dinasyddion

Yr adroddiad

Mae adroddiad ynghylch y Cynulliad Dinasyddion wrthi’n cael ei ddrafftio. Bydd yr adroddiad yn ystyried y materion a ganlyn:

1. Yr hyn y mae cyfranogwyr yn ei werthfawrogi fwyaf am Gymru fel y mae ar hyn o bryd;

2. Yr hyn y mae cyfranogwyr yn ei ystyried fel yr heriau mwyaf sy’n wynebu Cymru;

3. Manteision ac anfanteision pob ffordd ychwanegol o lywio’r dyfodol;

4. Trefn dewis y cyfranogwyr o ran datblygiadau arloesol ym mhob un o’r pedair swyddogaeth a drafodwyd, a pham;

5. Trefn dewis y cyfranogwyr o ran yr holl ddatblygiadau arloesol, a pham;

6. Barn y cyfranogwyr ynghylch a ddylid ystyried mabwysiadu pob datblygiad arloesol ai peidio, a pham.

Bydd hyn yn rhoi dealltwriaeth ragorol i’r Cynulliad o’r hyn y mae pobl yng Nghymru yn ei ystyried fel yr heriau mwyaf a sut yr hoffai pobl yng Nghymru allu llywio eu dyfodol drwy waith y Cynulliad.

Y nod yw cyhoeddi’r adroddiad mewn digwyddiad cyhoeddus yn ystod Gŵyl Wleidyddiaeth Gwlad ddiwedd mis Medi, a bydd Comisiwn y Cynulliad yn trafod ei ymateb yn nhymor yr hydref.

Y tîm sy’n gyfrifol am y Cynulliad Dinasyddion

Casglwyd y dystiolaeth a’r wybodaeth i’r cyfranogwyr gan arweinwyr arbenigol y Cynulliad Dinasyddion, sef: Yr Athro Graham Smith, Athro Gwleidyddiaeth a Chyfarwyddwr y Ganolfan Astudio Democratiaeth ym Mhrifysgol Westminster a Dr Huw Pritchard, darlithydd y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd ac aelod o Ganolfan Llywodraethiant Cymru. Helpodd Huw drwy gasglu gwybodaeth gefndirol ar gyfer y Cynulliad Dinasyddion.

Hefyd, cydlynodd grŵp llywio Comisiwn y Cynulliad waith craffu a dadansoddi mewnol, ac fe roddodd Cymdeithas Hansard feirniadaeth ddiduedd allanol.

Yn ogystal â hynny, rhoddodd y siaradwyr arbenigol, sy’n academyddion ac ymarferwyr blaenllaw yn y maes hwn, gyngor ar ba mor gynhwysfawr, cywir a chytbwys oedd y dystiolaeth yr oedd y Cynulliad i’w chlywed ar y cyfleoedd sydd i’w cael nawr ac yn y dyfodol i bobl yng Nghymru lywio eu dyfodol. 

Roedd siaradwyr gwadd y Cynulliad Dinasyddion yn cynnwys yr arweinwyr arbenigol, ynghyd â Dr Alan Renwick, Coleg Prifysgol Llundain, Dr Diana Stirbu, Prifysgol Metropolitan Llundain, Dr Clodagh Harris, Coleg Prifysgol Corc, yr Athro Cristina Leston-Bandeira, Prifysgol Leeds a Rebecca Rumbul, Ymchwilydd Arweiniol gyda My Society.

Comisiynodd Comisiwn y Cynulliad ddau sefydliad blaenllaw i gyflwyno a recriwtio’r Cynulliad Dinasyddion, sef y Sortition Foundation, sy’n darparu datrysiadau haenedig dethol ar hap, a’r Involve Foundation, prif elusen cyfranogiad cyhoeddus y DU.

Llond Gwlad o Dalent Greadigol

Steve Knapik MBE sy’n sôn am ei arddangosfa, ‘Cerdyn Post o Gymru’, sy’n agor yn y Senedd ar 27 Gorffennaf 2019.

Rwy’n artist, ond rwyf hefyd yn angerddol am fy ngwaith gyda’r elusen i blant, Blue Balloon. Drwy’r elusen hon, mae llawer o bobl yn gweithio’n galed i wella bywydau plant yng Nghymru.  Ychydig flynyddoedd yn ôl, roeddwn i am helpu Blue Balloon drwy drefnu prosiect celf enfawr i greu tirlun mawr, mawr iawn; mor fawr, a dweud y gwir, roeddwn i’n gobeithio torri Record Guinness y Byd am y tirlun parhaus hiraf erioed. Roeddwn i’n gwybod y byddai’n llawer o waith, felly gofynnais am help gan lawer o wahanol bobl, gan gynnwys disgyblion ysgolion cynradd, grwpiau sy’n cefnogi pobl sy’n byw â dementia, a disgyblion ysgolion sydd ag anghenion ychwanegol. Roedd hi’n bwysig i mi gynnwys amrywiaeth o bobl i wneud yn siŵr bod y prosiect yn cynnwys ac yn croesawu pawb.

Gwnaethom ni weithio’n galed am bum mlynedd. Roedd trefnu popeth yn dipyn o waith, ond roedd e’n werth chweil i weld y cyffro a’r mwynhad ar wynebau pawb. Er mwyn torri Record Guinness y Byd, roedd angen o leiaf 30,000 o ddarluniadau arnom, felly roedd llawer o waith i’w wneud! Roedd llinellau ar bob darlun yn dangos ble roedd y mynyddoedd a’r awyr, ac roedd hyn yn golygu bod modd cyfuno’r lluniau i greu un gwaith celf mawr. Gwelais lawer o dalent greadigol a ffyrdd llawn dychymyg o feddwl am ein tirweddau. Er enghraifft, defnyddiodd rhai o’r plant ysgol gynradd flociau o streipiau lliw i gynrychioli caeau.

Roedd pawb yn gyffrous am ein hymdrech i dorri Record y Byd. Roedd hyd yn oed Stadiwm Liberty yn Abertawe yn barod i ni arddangos dros bum milltir o ddarluniadau gwreiddiol wedi’u cyfuno…

Ac yna, newyddion gwael! Gwnaethom ni glywed nad oedd modd cofrestru ein prosiect fel record byd. Roeddwn i’n drist ac yn siomedig iawn. Beth oeddwn i’n mynd i’w wneud â’r holl ddarluniau gwych? Ond roeddwn i’n benderfynol na fyddwn i’n cael fy nhrechu. Roedd y gweithiau celf anhygoel hyn yn haeddu cael eu harddangos. Roedd angen adeilad eiconig a phwysig arnaf i arddangos y dalent a’r creadigrwydd a welais gan blant ledled Cymru.

Cysylltais â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a chwrdd ag Alice sy’n guradur yno. Mae hi’n gweithio gydag artistiaid i drefnu arddangosfeydd. Pa le gwell i arddangos y gweithiau celf gwych hyn na’r Senedd, cartref democratiaeth yng Nghymru, lle mae pobl yn gwneud penderfyniadau pwysig am yr hyn sy’n digwydd yn ein gwlad? Cwrddais i ag Alice a buom yn siarad am greu arddangosfa o’r tirluniau yn y Senedd. Fe dreuliom ni lawer o amser yn cynllunio, ac o’r diwedd, roeddem ni’n barod i roi’r arddangosfa at ei gilydd er mwyn i bawb ei mwynhau.

Rwy’n teimlo mai’r Senedd fydd y lle perffaith i ddangos ein gwaith celf, ac rwy’n edrych ymlaen at gael hyd yn oed mwy o bobl i gymryd rhan, drwy annog ymwelwyr â’r Senedd i wneud cardiau post i’w hanfon, ac i ddathlu llawer o bethau cyffrous sy’n digwydd yn y Cynulliad eleni…

Ugainmlwyddiant Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Roedd yn gymaint o anrhydedd cael fy newis i fod yn rhan o’r dathliad pwysig hwn. Crëwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 20 mlynedd yn ôl, ac mae’r adeilad hardd hwn yn lle gwych ar gyfer dathliad mawr. Mae’r adeilad ar agor i’r cyhoedd, ac rwy’n falch iawn i’ch gwahodd CHI, y cyhoedd, i fentro mewn a chymryd rhan wrth greu eich tirlun unigryw eich hun. Rwy’n gobeithio y cewch chi gymaint o hwyl â dros 30,000 o blant ac oedolion o’ch blaen wrth gymryd rhan yn ein prosiect.

Senedd Ieuenctid Cymru

Ym mis Chwefror eleni, cyfarfu Senedd Ieuenctid Cymru, sy’n cynnwys 60 o bobl ifanc 11-18 oed, am y tro cyntaf. Rydym ni am helpu i ddathlu’r digwyddiad gwych hwn a sefyll ochr yn ochr â’r 60 aelod sy’n cynrychioli pob rhan o Gymru. Mae gan bob aelod ddiddordeb mawr mewn elfennau o fywyd sy’n effeithio ar bobl ifanc heddiw. Mae mor bwysig i’n pobl ifanc gael llais, ac mae’r Senedd Ieuenctid yn gweithio’n galed i sicrhau bod y llais hwnnw’n cael ei glywed. Fe wnaeth rhai aelodau o’r Senedd Ieuenctid hyd yn oed gymryd rhan yn fy mhrosiect pan oedden nhw yn yr ysgol!

Arwyddair yr elusen i blant, Blue Balloon, yw ‘Gobaith heddiw am well yfory’, ac mewn sawl ffordd, mae’n berthnasol i’r bobl ifanc hyn sy’n cynrychioli lleisiau holl bobl ifanc Cymru ac yn helpu i wneud gwahaniaeth.

Y celfyddydau fel rhan o’n Cymreictod

Mae gan Gymru fel cenedl ymdeimlad cryf o berthyn a hunaniaeth. Mae hyn i’w weld mewn sawl ffordd, yn enwedig drwy’r celfyddydau. Rydym ni’n dathlu Cymru fel gwlad y gân, felly mae cerddoriaeth yn rhan gref o’n treftadaeth; ond mae barddoniaeth, drama a’r celfyddydau gweledol yn bwysig iawn hefyd. Gall pob math o bethau ein hysbrydoli. Mae artistiaid wedi eu swyno gan dirweddau Cymru ers canrifoedd: y mynyddoedd, y môr a’r awyr.

Mae’n bwysig i ni edrych yn fanwl ar ein hamgylchedd agos, ac wrth siarad â phobl ifanc a phobl nad oedden nhw mor ifanc yn ystod y prosiect, gwnaethom drafod llawer o bethau sy’n effeithio ar ble rydym ni’n byw. Gall yr amgylchedd o’n cwmpas helpu i ddechrau trafodaeth, a gwnaethom ddangos ein teimladau am ein hamgylchedd drwy ein tirluniau. Rhaid i ni beidio byth â cholli golwg ar bwysigrwydd y celfyddydau mewn cymdeithas a sut gallan nhw fod yn bositif iawn i’n llesiant a’n synnwyr o bwy ydym ni.

Fy Wythnos Profiad Gwaith: Iwan Kellett

Fy enw yw Iwan Kellett a dwi’n fyfyriwr chweched dosbarth yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch. Dros yr wythnos o’r 17eg i’r 21ain o Fehefin cefais gyfle i fynd ar brofiad Gwaith i Swyddfa Etholaeth Rhun ap Iorwerth AC Ynys Môn, a roeddwn yma am 3 diwrnod o’r wythnos. Am y ddau ddiwrnod arall cefais fynd i Swyddfa Rhun ap Iorwerth yn Nhŷ Hywel, Caerdydd.

Felly, ar fy niwrnod cyntaf roeddwn yn y Swyddfa Etholaeth yn Llangefni. Yn syth bin synnais wrth weld yr amrywiaeth o waith a oedd yn digwydd. Yn y bore, aethom i ymweld ag arddangosfa wych yn Hwb MENCAP yn dangos portreadau o ddefnyddwyr yr Hwb. Wedyn yn ôl yn y swyddfa dysgais sut mae’r swyddfa yn rhoi cymorth a helpu etholwyr. Yn y pnawn fe aethom i Gors Goch yn Llanbedrgoch i ddysgu mwy am waith Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yno. Roedd yn anhygoel dysgu fy mod yn byw mor agos i ardal sydd mor bwysig o ran ei natur, ac erioed wedi bod yno o’r blaen!

Am y ddau ddiwrnod nesaf, hedfanais lawr i Gaerdydd o Fali i fynd i’r swyddfa yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd.  Roedd yna ddyn arall ar fentoriaeth o’r enw Mo felly ar ôl cyrraedd aethom am tour o’r safle a chael gwybod mwy am sut mae’r Senedd a Thŷ Hywel yn gweithio. Ar ôl cyrraedd yn ôl i’r swyddfa cyfieithais ddogfen i’w rhyddhau i’r wasg yna yn syth wedyn aethom i ymweld â’r BBC a oedd yn rhedeg digwyddiad i drafod materion darlledu yng Nghymru. Yna ar ôl cinio es i eistedd a gwrando ar FMQ’s. Mae’n rhaid dweud, o’n i ychydig bach yn ‘starstruck’ yn cerdded o gwmpas yn gweld yr Aelodau’r Cynulliad gwahanol. Ges i hyd yn oed fy llyfr wedi ei lofnodi gan Adam Price! Lawr yng Nghaerdydd mi wnes i helpu ysgrifennu araith hefyd a mynd i gyfarfod i gymryd nodiadau.

Am weddill yr wythnos roeddwn yn ôl yn Llangefni yn ymateb i boenau etholwyr ac yn trio eu helpu ac ysgrifennu e-bostion i drio rhoi cymorth a helpu nhw ynglyn ag amrywiaeth mawr o faterion.

Mae’r wythnos wedi bod yn anhygoel! Dwi wedi dysgu cymaint o bethau ac mae’r profiad go wir wedi bod yn wych! Mae wedi bod yn agoriad llygaid i’r holl waith mae’r swyddfa yn ei wneud ac wrth gwrs yr Aelod Cynulliad. O wrando ar faterion cenedlaethol yn y siambr i glywed problemau lleol yn y swyddfa. I unrhyw un sydd yn meddwl am fynd ar brofiad Gwaith i’r swyddfa, gwnewch! Mae wedi bod yn brofiad anhygoel, diolch i Rhun ap Iorwerth a Non ap Gwyn (Rheolwr y Swyddfa) am wythnos grêt.

Galwadau Twyll CThEM a’r Cynulliad – Yr hyn mae angen i chi ei wybod

Efallai eich bod wedi gweld adroddiadau newyddion am alwyr twyllodrus yn esgus bod yn CThEM, gan ddefnyddio rhifau cyswllt Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Roeddem am esbonio ychydig am yr hyn sy’n digwydd a’r hyn y gallwch ei wneud os byddwch yn derbyn un o’r galwadau hyn.

Ynglŷn â galwadau ffug

Mae negeseuon yn cael eu gadael gyda bygwth â chamau cyfreithiol, a gofynnir i’r derbynydd ffonio’r rhif yn ôl. Mae’r rhif wedyn yn arwain at un ohonom yma yn y Cynulliad. Yn anffodus, nid yw hyn yn gwbl gysylltiedig ag unrhyw un o’n systemau ac ni allwn atal hyn rhag digwydd.

Gelwir y math hwn o dwyll yn Saesne yn ‘spoofing ’- lle gall twyllwr dwyllo’r rhwydwaith ffôn i roi ID galwr ffug i’r person sy’n derbyn yr alwad.

Mae’n fater sydd hefyd yn cael ei brofi gan sefydliadau eraill sydd â rhifau ffôn tebyg. Rydym wedi hysbysu’r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol ac Action Fraud o’r mater ac rydym hefyd yn gweithio gyda CThEM.

Beth i’w wneud os ydych chi’n derbyn galwad ffug

Os ydych chi wedi derbyn un o’r galwadau hyn, peidiwch â ffonio’r rhif yn ôl. Os ydych chi’n pryderu, gallwch gysylltu â CThEM efo’r manylion yn y neges isod:


Cysylltu efo’r Cynulliad Cenedlaethol

Os oes angen i chi cysylltu gyda’r Cynulliad Cenedlaethol, gallwch neud trwy:

Ffôn: 0300 200 6565 – rydym yn croesawu galwadau gan bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth Next Generation Text (NGT)

SMS: 07970 493958

Ebost: cysylltu@cynulliad.cymru

Llenwi ein ffurflen gysylltu ar-lein

Facebook 

Twitter 

Diwrnod Gwenyn y Byd: Gwenyn y Pierhead

Treuliodd y gwenyn yr hydref yn lleihau niferoedd a’n cynyddu eu stoc bwyd er mwyn sicrhau bod y broses aeafu mor effeithlon â phosibl.

Ar ôl bwrw golwg arnyn nhw’r tro diwethaf ym mis Tachwedd, roedd hi’n bwysig peidio ag agor y cwch gwenyn fel na fyddai’n oeri gormod.  Treuliodd y gwenyn y gaeaf yn defnyddio’r bwyd yr oedden nhw wedi’i storio yn y celloedd, sef mêl blasus gan fwyaf.  Mewn haid glos yn y cwch gwenyn, yn ysgwyd eu hadenydd i gadw’n gynnes, maen nhw’n llwyddo i gadw tymheredd craidd o 35 gradd!  Bydd y gwenyn hyd yn oed yn troi mewn cylch fel grŵp – i gadw’r frenhines yn gynnes yn y canol a sicrhau bod pob gwenynen yn treulio cyfnod teg o amser ar y tu allan.

Er mwyn helpu’r gwenyn drwy’r gaeaf hir a dechrau’r gwanwyn pan nad oes digon o fwyd naturiol ar gael, rhoesom rywfaint o ffondant iddyn nhw, sef math o fwyd siwgwraidd sy’n debyg i siwgr eisin .  Gallwch weld yn y lluniau isod sut y gwnaethon nhw ei ddefnyddio drwy fis Chwefror, mis Mawrth a dechrau mis Ebrill.

Cymerwyd rhai camau eraill hefyd i ofalu am y cychod gwenyn dros y gaeaf.  Yn ogystal â gwneud yn siŵr bod digon o fwyd, clymwyd y cychod yn sownd yn eu lle i’w amddiffyn rhag gwyntoedd uchel, a gosodwyd gardiau llygod hefyd.  Byddai llygod wrth eu bodd mewn cwch gwenyn sych a chynnes yng nghanol y gaeaf, yn enwedig os yw’n llawn mêl!

Oherwydd ein hymdrechion bach ni a sgiliau naturiol y gwenyn, mae’r ddau gwch wedi goroesi’n ddiogel i fwynhau’r gwanwyn.  Rydym ni wedi bwrw golwg i wneud yn siŵr bod y gwenyn yn iach a bod ganddyn nhw ddigon o fwyd, gan aildrefnu rhywfaint ar y fframiau i sicrhau bod digon o le.  Maen nhw allan yn chwilota o gwmpas y Bae nawr – yn mwynhau’r cyfoeth o goed blodeuog a blodau sydd wedi blaguro ers iddi gynhesu.

Jamborî yn y Senedd: Nodi 20 mlynedd o ddatganoli

Roedd y Senedd fel ffair ddydd Llun gŵyl y banc, 6 Mai 2019, wrth inni gynnal jamborî llawn hwyl i nodi 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru.

I gychwyn, cawsom orymdaith liwgar o amgylch y Bae i gyfeiliant Samba Galez; gellid clywed eu drymiau’n atseinio dros forglawdd Bae Caerdydd draw ym Mhenarth.

Yn yr adeilad, cafodd ymwelwyr groeso gan Dewi, draig 8 troedfedd a adeiladwyd o dros 185,00 o frics LEGO®. I fyny’r grisiau, cafodd plant gyfle i ddefnyddio briciau i “greu eu Cymru nhw” ar fap anferth ar lawr y Senedd, i gwblhau darn o fosäig LEGO® y Senedd, neu i chwarae gyda’r DUPLO®.

Roedd gweithdai gyda’r bitbocsiwr dwyieithog Mr Phormula, ac roedd No Fit State yn helpu ymwelwyr i ymarfer jyglo, cylchyn hwla a sgiliau syrcas eraill. Mwynhaodd yr ymwelwyr iau gael dwyno eu dwylo gydag arbrofion llysnafeddog y Science Boffins. 

I lawr y grisiau, cafodd y dorf ei swyno gan sioe ddawns syfrdanol y perfformwyr hynod boblogaidd hynny, KLA Dance.

Roedd cerddoriaeth Gymraeg yn canu drwy’r dydd, diolch i ddisgo pedlo Ynni Da, ac roedd cyfle i glywed hanes yr iaith Gymraeg mewn sioe gan y cwmni theatr addysgol Mewn Cymeriad.

I helpu i nodi ugainmlwyddiant datganoli, gofynnwyd i ymwelwyr i rannu eu syniadau ar gyfer llunio dyfodol Cymru. Ar hysbysfwrdd, gofynnwyd: Beth yw’ch gobeithion a’ch dyheadau ar gyfer eich ardal chi erbyn 2039? Cawsom gyfraniadau gan bobl o bob oed.

Roedd materion amgylcheddol yn amlwg iawn, gyda llawer o bobl yn nodi eu bod yn gobeithio gweld llai o wastraff plastig erbyn 2039. Roedd creu llwybrau beicio mwy diogel hefyd yn bwnc poblogaidd, yn ogystal â hyrwyddo ffordd iachach a mwy heini o fyw, i wella llesiant corfforol a meddyliol y genedl.

Erbyn diwedd y dydd, roedd dros 1,350 o bobl wedi dod trwy’r drysau i ddathlu gyda ni a dysgu ychydig mwy am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

___

Ond mae mwy i ddod!

Dros fisoedd yr haf, byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i nodi 20 mlynedd o ddatganoli. Bydd yr amserlen lawn yn gorffen gyda gŵyl ddemocratiaeth ddiwedd mis Medi, gyda phobl adnabyddus o fyd y celfyddydau, chwaraeon, newyddiaduraeth a gwleidyddiaeth yn dod ynghyd ym Mae Caerdydd.

Dilynwch @CynulliadCymru ar Twitter neu CynulliadCenedlaetholCymru ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf.

Cwrdd â’r tîm: Swyddogion Diogelwch

Mae ein Swyddogion Diogelwch yn gyfrifol am ddiogelwch pawb sy’n ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn gweithio yma.  Dyma rai ohonynt yn siarad am y rôl…

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Shazad

Shahzad, Swyddog Diogelwch

“Rwyf wedi bod yn gweithio ym maes Diogelwch ers chwe mis bellach. Rwyf wedi cael y profiadau mwyaf anhygoel a rhyfeddol.  Mae gallu gweithio yn y Cynulliad Cenedlaethol a bod yn aelod o’i staff yn anrhydedd ynddo’i hun ac destun balchder imi.

Mae amrywiaeth ac ethos amlddiwylliannol yn werthoedd craidd i’r Cynulliad Cenedlaethol . Rwyf wedi gweld plant ysgol lleol o Gymru, elusennau, gwahanol gefndiroedd ethnig a sefydliadau o bob cefndir yn fy swydd fel Swyddog Diogelwch. O bobl leol o’r Gymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Mwslimaidd i’r Gymdeithas Awtistiaeth i’r fforwm menywod lleol i enwi dim ond rhai. Teimlaf fod gennym gymaint i’w gynnig yn ein hadeiladau eiconig sef Tŷ Hywel, y Senedd a’r Pierhead. 

Mae diwylliannau lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol o bob cefndir yn ymweld â ni bob dydd ac rydym yn gymaint o arwydd o obaith a ffyniant. Yn ystod y chwe mis diwethaf rwyf wedi gweld newid cadarnhaol ynof fy hun ac rwyf wedi ffynnu o ran gwydnwch i ymrwymiad a’r gallu i addasu yn ôl anghenion a gofynion busnes. Rwyf wedi datblygu ynof fy hun ac mae pob dydd yn broses o ddysgu.

Rwyf yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd ac wedi bod ar nifer o gyrsiau.  Mae cymaint o gyfleoedd i wella sgiliau a datblygu o fewn fy swydd.  Rwyf hefyd yn gallu rhoi amser i’m teulu oherwydd gwahanol batrymau gwaith a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.  Teimlaf fod y gallu i siarad gwahanol dafodieithoedd o gefndir Asiaidd, a’r llawenydd y mae’n ei roi i’r cyhoedd a minnau, yn ddefnyddiol iawn.  Dim ond tra fy mod yn gweithio i’r Cynulliad Cenedlaethol y buhyn yn bosibl.

Mae’r diwylliant cadarnhaol a’r agwedd broffesiynol gyfeillgar, ynghyd â gwaith caled, wrth wraidd yr hyn a wnawn ym maes Diogelwch. Felly rydym yn gadarn ond mewn cysylltiad â’n gwasanaeth cwsmeriaid ar yr un pryd, gan gadw at gôd proffesiynol bob amser.

Y cymorth personol yr wyf yn ei gael yw’r gorau yr wyf wedi’i weld yn fy ngyrfa gyfan.  Mae’r gefnogaeth a’r cymorth a gaf gan fy nghydweithwyr, fy rheolwyr a’m huwch reolwyr wedi bod yn wych. Rwy’n falch o fod yn rhan o dîm Diogelwch y Cynulliad Cenedlaethol ac edrychaf ymlaen at yrfa hir.”


Chris

Chris, Swyddog Diogelwch

“Mae fy nghyfrifoldebau fel Swyddog Diogelwch yn amrywio o ddydd i ddydd.  Mae’n rôl heriol sy’n gofyn am wyliadwriaeth a pwyll cyson sy’n anodd ond yn werth chweil. Mae gwaith tîm yn amlwg yn yr adran bob dydd, ac mae yno gysondeb sy’n hanfodol ar gyfer sicrhau diogelwch y cyhoedd. Mae’n wych gweithio ochr yn ochr â’r heddlu ac asiantaethau allanol i gynnal lles yr holl ymwelwyr a staff ar ystâd y Cynulliad.

Mae amlder digwyddiadau a chylchdroi rolau yn gwneud bob dydd yn ddiddorol, o Gyfarfod Llawn wythnosol i’r Eisteddfod Genedlaethol, Cynghrair y Pencampwyr i ddathliadau’r Gamp Lawn.  Mae digon o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trwy gael mynediad i hyfforddiant neu gyrsiau ar y safle ac edrychaf ymlaen at ddatblygu fy rôl ymhellach yn y Cynulliad.”

Stacey

Stacey, Swyddog Diogelwch

“Mae gweithio fel rhan o’r tîm diogelwch yn swydd amrywiol ac nid oes dau ddiwrnod yr un fath. Rydym yn cael y cyfle i ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws y sefydliad cyfan ac ag aelodau o’r cyhoedd o bob cefndir. Rydym hefyd yn cael ymwneud â rheoli’r amgylchedd gwleidyddol yn y Cynulliad gan weithio’n agos gyda’r Aelodau eu hunain. Rydym yn gweithio patrwm sifft amrywiol sy’n well na gweithio’r un oriau gwaith dinod bob wythnos.

Mae elfen hyfforddi i’r swydd hefyd, sy’n annog y tîm i gael hyfforddiant mewn cymorth cyntaf, rheoli gwrthdaro a gweithdrefnau gwacáu i enwi dim ond rhai.

Rydym hefyd yn cael y cyfle i weithio mewn digwyddiadau mawreddog fel digwyddiadau i groesawu tîm rygbi Cymru, Geraint Thomas a thimau Olympaidd Prydain Fawr.

Mae cyfle i fod yn rhan o ryw ddigwyddiad o hyd a’r amrywiaeth sydd ynghlwm â’r swydd sy’n ei gwneud mor ddiddorol.”


Swyddogion Diogelwch yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Aelodau’r Cynulliad, staff a phawb sy’n ymweld â’r Senedd, y Pierhead ac adeiladau Tŷ Hywel.  Rhaid iddynt allu darparu gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf, ynghyd â’r sgiliau angenrheidiol i amddiffyn y bobl, yr eiddo a’r offer o fewn yr ystâd. 


Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddogion Diogelwch newydd ar hyn o bryd.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud ffuflen gais, ewch yma i fynd i’n tudalenau recriwtio.