Amdanon Ni

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae gan y Cynulliad dair swyddogaeth allweddol: cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 60 o Aelodau: 40 wedi’u hethol i gynrychioli etholaeth a 20 wedi’u hethol ar draws 5 rhanbarth. Cynhelir etholiadau ar gyfer y 60 o seddau yn y Cynulliad bob pum mlynedd.