Dechreuwch eich gyrfa mewn diogelwch yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Rydym yn cymryd diogelwch o ddifrif yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Y llynedd, gwnaethom groesawu dros 60,000 o ymwelwyr i’n hadeiladau, croesawu EUB y Frenhines yn Agoriad Swyddogol y Cynulliad a gweiddi cymeradwyaeth ar gyfer ein Olympiaid a Pharalympiaid yn y digwyddiad Dychwelyd Adref.

Swyddogion Diogelwch

Mae ein tîm Diogelwch yn sicrhau diogelwch a diogeledd pawb sy’n gweithio yn y Cynulliad neu’n ymweld ag ef a nhw yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl ymwelwyr â’r ystad.

Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Swyddog Cyswllt ag Ymwelwyr a Diogelwch i ymuno â’n tîm, ac yn edrych i greu rhestr wrth gefn o bobl a allai fod yn addas ar gyfer swyddi gwag tebyg sy’n codi o fewn y 12 mis nesaf.

A oes gennych ddiddordeb? 

Ein Swyddogion Diogelwch Laura, Shane a Dean yn siarad am pam efallai mai Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r lle i chi.

Sut mae gweithio yma yn wahanol i swyddi diogelwch eraill?

“Dwi ddim yn meddwl fy mod wedi defnyddio Cymraeg yn unrhyw un o fy swyddi eraill. Rwy’n hoffi siarad â’r cyhoedd, ac mae siarad â chydweithwyr Cyswllt Cyntaf yn helpu i godi safon fy Nghymraeg.”
Shane

“Mae’n fwy o her. Roeddwn i’n arfer gweithio mewn siop goffi ac rydw i wedi ennill cymaint mwy o sgiliau yn gweithio yma.”
Laura

“Mae’n wych i deuluoedd ac mae’r amgylchedd yn wirioneddol gefnogol.”
Dean

Agoriad swyddogol y pumed Cynulliad

Trwy ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru byddwch yn cael gweithio mewn dau o adeiladau mwyaf eiconig Cymru – y Senedd a’r Pierhead – a gweld gwleidyddiaeth Cymru ar waith yn y Siambr.

Mae rhai sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud cais fod yn gallu:

  • deall brawddegau pan fydd pobl yn siarad am sefyllfaoedd bob dydd, a
  • chynnal sgwrs ar destun cyffredin ee gwaith, hobïau, cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Beth ydych chi’n ei hoffi am weithio i’r Cynulliad?

“Rydych yn cwrdd â phobl ddiddorol, mae yna rhywbeth ymlaen drwy’r amser.”
Shane

“Bob dydd mae rhywbeth gwahanol, mae digwyddiadau gwahanol ymlaen, ac rydych yn dysgu sut i drin pobl sydd ag anghenion gwahanol. Yn fy swydd ddiwethaf ni fyddwn i wedi teimlo’n hyderus â hynny, ond mi ydw i nawr.”
Laura

Mae ein staff diogelwch yn cael eu hyfforddi i fod yn ymwybodol o anghenion ymwelwyr ag anableddau, neu a allai fod â gofynion penodol yn seiliedig ar eu credoau crefyddol.

Olympiaid a pharalympiaid Cymreig

Felly beth mae diwrnod arferol yn ei olygu?

Yn ogystal â monitro’r adeiladau, mae staff diogelwch yn cyfarch yr holl ymwelwyr ac yn sicrhau diogelwch ar yr ystad. Maent hefyd yn gweithio gydag Aelodau’r Cynulliad, adrannau eraill a sefydliadau allanol i gynllunio digwyddiadau yn y Cynulliad.

Fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymwelwyr, mae’r tîm Diogelwch wedi ennill cryn dipyn o adborth ar ein tudalennau Trip Advisor a Facebook y Senedd. Mae rhai sylwadau diweddar yn cynnwys:

“… swyddogion diogelwch cyfeillgar oedd o gymorth mawr …”

 “… swyddogion diogelwch effeithlon iawn ond hwyliog …”

“Mae’r staff diogelwch yn neis iawn ac yn gyfeillgar, pan maen nhw’n dweud “Croeso i adeilad Cynulliad Cymru … ” gyda gwên gyfeillgar y mae’n cael effaith dda.”

 Beth sydd wedi bod yn uchafbwynt personol i chi wrth weithio yma?

“Gallu gweithio yn yr Agoriad Brenhinol. Rydych yn gweld y pethau hyn ar y teledu ond byth yn meddwl y byddwch yn cael y cyfle i fod yn rhan ohono. Hynny a chwrdd â Greg Davies o’r Inbetweeners pan oedd e yma. ” Laura

“Yr Agoriad Brenhinol – bod yn rhan o rywbeth mor fawreddog”. Dean

“Cwrdd â Bruce Dickinson o Iron Maiden, mae’n un o fy arwyr”. Shane

Staff Diogelwch ar ddiwrnod hwyl yn y Senedd

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n meddwl am ymgeisio am y swydd?

“Mae’n sefydliad gwych, maent yn eich cefnogi pan fyddwch ei angen”.
Laura

“Mae’r ochr llesiant yn dda iawn, gallwch ddatblygu eich hun fel unigolyn.”
Dean

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lle cyffrous i weithio gyda pholisïau blaengar ac ymrwymiad i hyfforddiant a datblygiad. Mae rhagor o wybodaeth am fanteision gweithio i ni ar gael ar ein Tudalennau Recriwtio.

Sut allaf wneud cais?

Ceir manylion llawn am y rôl, gan gynnwys y swydd ddisgrifiad a sut i wneud cais ar ein gwefan.

Cor meibion yn y Senedd

Gwlad mewn Geiriau

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, gwnaethom ofyn i gannoedd o bobl ddisgrifio beth y mae Cymru yn ei olygu iddyn nhw mewn dim ond un gair…

Gwnaethom wahodd ymwelwyr â’r Senedd i ysgrifennu eu geiriau ar gerdyn post a’i adael gyda ni. Gwnaethom hefyd ffilmio rhai gwirfoddolwyr hynod o wladgarol…

Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o eiriau yn dangos ystod o emosiynau, cysylltiadau a safbwyntiau. Mae’n ein hatgoffa am yr holl leisiau gwahanol y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eu cynrychioli.

Gwlad mewn geiriau / Wales in your words

Efallai ei fod hefyd wedi cadarnhau ambell beth yr oeddem ni’n ei wybod yn barod…


Nid yw’r tywydd yn dda iawn yng Nghymru… 

Roedd llawer o eiriau yn cyfeirio at hinsawdd enwog Cymru, gydag oer, llwyd, glawiog a gwlyb oll yn cael eu cynnig. Roedd un cerdyn post yn nodi’r gair cynnes, gyda nodyn ar ôl hynny’n egluro ‘ond nid y tywydd’. Rhag ofn i ni gamddeall.

warmcard

rainy-grey-cards

…ond mae’n brydferth ac rydych yn falch ohoni.

Ymhlith y geiriau mwyaf poblogaidd roedd amrywiadau ar y geiriau prydferth a balchder. Rhoddwyd geiriau fel trawiadol, golygfaol, mynyddoedd a gwyrdd hefyd, gan gyfeirio at dirwedd unigryw’r wlad.

stunning-green

pride-balchder

Mae Cymru yn wlad llawn hanes, diwylliant a chân… 

Roedd llawer o eiriau’n adlewyrchu treftadaeth gyfoethog Cymru, gyda nifer ohonoch yn dewis diwylliant, hanes, iaith, chwedlau, rygbi a cherddoriaeth.

Er na ddewisodd neb pêl-droed, fe ddewisodd rhywun Bale!

culture-rugby

Cymru yw eich cartref…

Cartref, adref a home yn Saesneg oedd y gair mwyaf poblogaidd ym mhob iaith. Cawsom lawer o eiriau cysylltiedig sy’n creu ymdeimlad o gartref a pherthyn, gan gynnwys: cymuned, hiraeth, ynghyd, croeso, etifeddiaeth, unedig, cariad, undod a gwreiddiau.

home-circle

Continue reading “Gwlad mewn Geiriau”

Mis Hanes LGBT – Pwysigrwydd Modelau Rôl

Gall cael modelau rôl LGBT gweladwy gael effaith drawsnewidiol ar greu gweithle a chymdeithas wirioneddol gynhwysol.

Mae canllaw diweddaraf Stonewall, Modelau Rôl: bod yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol yng Nghymru, yn cynnwys straeon ysbrydoledig gan amrywiaeth eang o bobl o wahanol gefndiroedd sy’n gweithio mewn meysydd gwahanol. Fe fyddwch yn adnabod un neu ddau ohonynt!

Mae Stonewall hefyd wedi cyhoeddi LGBT voices, sef casgliad o straeon personol gan bobl LGBT sydd wedi byw drwy anghydraddoldeb a phrofiadau nad ydynt yn cael eu hadlewyrchu’n aml ar y teledu, mewn llyfrau, mewn ffilmiau neu mewn ysgolion.

Wrth gwrs, mae’n bwysig nodi y bydd gan grwpiau LGBT gwahanol fodelau rôl gwahanol. Mae’r Pride Power List 2016 yn cynnwys detholiad amrywiol o fodelau rôl LGBT: dynion, menywod, anneuaidd, traws, anabl, Du, Asiaidd, pobl o ffydd, pobl hŷn a phobl o amrywiaeth o gefndiroedd a gyrfaoedd.

Yma, mae rhai aelodau o’n rhwydwaith LHDT yn y gweithle yn egluro pam mae modelau rôl yn bwysig iddyn nhw:

“Y bobl mae gen’ i lawer o barch atyn nhw yw’r bobl sy’n barod i fynd un cam ymhellach ac i roi eu pen uwchben y parapet a herio’r status quo. Ni ddylech danbrisio’r gwahaniaeth y mae modelau rôl amlwg yn ei wneud i bobl. Mae’n gwneud gwahaniaeth i bobl pan mae’n peidio â bod yn rhywbeth haniaethol. Mae llawer o syniadau ystrydebol yn dal i fod, felly mae’n bwysig cael ystod amrywiol o fodelau rôl. Rwyf am gyfrannu at greu Cymru fodern, Cymru sy’n gynrychiadol.” Hannah Blythyn AC

“Mae’n bwysig cael modelau rôl amrywiol; ni all un person gynrychioli’r profiad hoyw yn ei gyfanrwydd.” Rhys Morgan, y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi

“Mae’n bwysig iawn bod pobl LHDT yn weladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw gallu pobl i gyrraedd lefelau uwch wedi’i lesteirio oherwydd eu bod yn aelod o grŵp lleiafrifol. Mae gennym bobl ifanc sy’n dweud iddi gymryd tair blynedd iddynt ddod allan yn eu sefydliad blaenorol, a thair wythnos yma. Os ydych chi wedi cyrraedd sefyllfa lwyddiannus, os gallwch chi ysbrydoli rhywun arall, os gallwch arwain drwy esiampl, fe ddylech chi wneud hynny.” Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn a chyd-Gadeirydd OUT-NAW

“Rwy’n credu bod modelau rôl yn helpu i ddangos ei bod yn iawn bod yn chi eich hun.  Maen nhw’n dangos ichi na ddylai fod unrhyw gyfyngiadau ar bwy y gallwch fod a’r hyn y gallwch ei gyflawni.  Po fwyaf o fodelau rôl sydd yna a pho fwyaf yr amrywiaeth maen nhw’n ei chynrychioli, y mwyaf y gallwn chwalu rhwystrau a herio camsyniadau.” Lisa Bowkett, Pennaeth Cyllid a chyd-Gadeirydd OUT-NAW

Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da!

Ffotograff o Claire Clancy yn gwisgo coron o flodau’r enfys i baratoi ar gyfer Pride Cymru

gan Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc

Ers i mi ymuno â’r Cynulliad yn 2007, rwyf wedi gweld llawer iawn o newid o ran sicrhau bod y Cynulliad yn fwy cynhwysol.

Gan mai hwn yw fy Mis Hanes LGBT olaf tra’n gweithio i’r Cynulliad rwyf wedi bod yn ystyried, yn wir, pa mor bell yr ydym wedi dod o ran cefnogi pobl LGBT a hyrwyddo cydraddoldeb LGBT. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill gwobrau niferus am y gwaith hwn, wedi cynyddu ein gwaith allgymorth, wedi bod yn bresennol mewn rhagor o ddigwyddiadau, wedi adolygu ein polisïau a’u gwella, ac wedi darparu hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth i sicrhau ein bod yn gyflogwr mwy cynhwysol.

Rydym yn ffodus iawn i gael rhwydwaith gweithle rhagorol yn OUT-NAW a Thîm Amrywiaeth a Chynhwysiant ymroddedig sy’n gweithio’n eithriadol o galed i wella cydraddoldeb LGBT ymhellach. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch iddynt yn gyhoeddus am eu gwaith.

Yn ystod fy amser yma, rwyf wedi cael llawer o sgyrsiau â Craig, cyd-gadeirydd OUT-NAW, ynghylch sut y gallwn barhau i wneud cynnydd. Rwy’n hapus iawn i ddweud mai fi oedd y person cyntaf i gofrestru ar gyfer y rhaglen Cyfeillion LGBT.

Yr haf diwethaf, cefais hwyl fawr wrth ymuno â’r Rhwydwaith a’r Cyfeillion LGBT ar yr orymdaith Pride drwy strydoedd Caerdydd. Roedd yn brofiad hyfryd gweld cymaint o bobl yn dathlu amrywiaeth a chynhwysiant.

Rwy’n falch o bopeth yr ydym wedi’i gyflawni, ac rwy’n falch o fod yn gyfaill. Edrychaf ymlaen at ddilyn llwyddiant parhaus y Cynulliad. Welwn ni chi yn Pride!

logo gyda enfys - "proud to be an ally"logo mis hanes LGBTLogo - Stonewall 100 Cyflogwr Gorau  Logo OUT-NAW, Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle LGBT y Cynulliad

Assembly staff at Pride  photo - LGBT staff and allies with the rainbow flag

Mis Hanes LHDT – Yn falch o fod yn Gyfaill LHDT

logo gyda enfys - "proud to be an ally"

Gwelwyd newidiadau cymdeithasol enfawr sydd wedi arwain at warchod cyfreithiol ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) yn y DU. Fodd bynnag, mae heriau a brwydrau yn parhau, nid yn unig yn y DU ond ledled y byd. Mae pobl LHDT yn dal i ddioddef gwahaniaethu a rhagfarn, ac mae anawsterau penodol o amgylch cefnogi a gwarchod pobl drawsrywiol, mewn ysgolion, mewn carchardai, mewn gweithleoedd ac ar y stryd.

Mae cyfeillion yn cydnabod nad dim ond cyfrifoldeb pobl LHDT yw creu diwylliant cynhwysol. Gall y camau y maent yn eu cymryd amrywio o fod yn arweinydd sefydliad sy’n rhoi cydraddoldeb LHDT wrth wraidd ei waith i fod yn aelod iau o staff sy’n herio cellwair homoffobig ymysg cydweithwyr.

Isod, mae rhai o’n cydweithwyr yn amlinellu pam mae bod yn gyfaill LHDT yn bwysig iddynt.

“Mae gen i frawd hoyw ac rwy’ wedi gweld rhai o’r brwydrau y mae ef wedi’u cael trwy’r ysgol ac wrth ddod yn oedolyn.  Rwy’ wedi meddwl erioed ei fod yn annheg bod rhai pobl yn ceisio defnyddio rhywioldeb rhywun yn ei erbyn. Rwy’n falch o gyflawniadau’r Cynulliad ar gydraddoldeb LHDT a sut y gall diwylliant gwaith cynhwysol ac amrywiol greu lle gwych i weithio. Am yr holl resymau hyn, yr wyf wedi dod yn Gyfaill.”

“Mae’n bwysig i mi gefnogi fy nghydweithwyr trwy fod yn Gyfaill OUT-NAW oherwydd credaf fod pawb yn haeddu’r hawl i fod yn hapus ac yn gyfforddus yn eu gweithle. Dod yn gyfaill y rhwydwaith LHDT oedd y peth naturiol i’w wneud i mi, gan nad oes angen llwyfan arnom ni i fod yn ni’n hunain. Nid clyweliad yw bywyd, ac i ddyfynnu corws y gân gofiadwy honno o La Cage Aux Folles: Life’s not worth a damn ‘til you can say, Hey World, I am what I am.”

“Nid oedd angen i mi feddwl am gofrestru ar y rhaglen cyfeillion. I mi, mae’n ymwneud â gwerthoedd personol a gwers a ddysgwyd yn gynnar am drin pobl eraill yn y ffordd y byddech chi am gael eich trin. Nid yw pobl yn gadael pwy ydyn nhw wrth y drws pan fyddant yn dod i’r gwaith, a dyna’r cymhelliant i mi a pham ei bod yn bwysig i fod yn gyfaill. Rydym i gyd yn mabwysiadu personas yn y gweithle i ryw raddau, ond nid yw methu â bod yn chi eich hun, ar lefel sylfaenol, yn rhywbeth y byddwn yn dymuno ei oddef. Felly, rwy’n cefnogi cydraddoldeb LHDT oherwydd ni allaf feddwl am unrhyw reswm i beidio. “

“Pobl LHDT yw ein meddygon, ein nyrsys, ein swyddog yr heddlu, ein teulu, ein ffrindiau. Maent yn Fwslimiaid, yn Gristnogion, yn anffyddwyr. Maent yn Ddu, yn Wyn, yn Asiaidd. Maent yn anabl. Maent yn hen ac ifanc. Maent yn ddynion, yn ferched a phopeth yn y canol. Fel y dywedodd y diweddar AS Jo Cox, “rydym yn llawer mwy unedig ac mae gennym lawer mwy yn gyffredin na’r pethau sy’n ein rhannu”, a thra bod brwydr dros gydraddoldeb LHDT, byddaf yn sefyll wrth eu hochr fel cyfaill.”

“Ni wnes i feddwl ddwywaith cyn dod yn Gyfaill. Roeddwn i’n mynd i ddweud ‘Rwy’n meddwl bod gan bawb yr hawl i fod yn nhw’u hunain’, ond nid wyf yn meddwl hynny, rwy’n gwybod hynny! Mae gan bawb yr hawl i fod yn nhw’u hunain. Nid yw rhywioldeb yn eich diffinio fel person, mae perthnasoedd a chyfeillgarwch yn ymwneud â chariad, nid rhyw. Ac yng ngeiriau Lady Gaga – “No matter gay, straight, or bi, lesbian, transgendered life, I’m on the right track baby, I was born to survive.”

“Rwy’n falch o weithio yn y Cynulliad, oherwydd y gwaith yr ydym yn ei wneud, ac oherwydd y cyfraniad a wnawn i bobl Cymru. Deuthum yn gyfaill OUT-NAW yn fy wythnos gyntaf yn y Cynulliad oherwydd ei fod yn bwysig i mi fod y bobl rwy’n gweithio gyda nhw yn gallu bod yn nhw’u hunain, heb ofn na rhagfarn, ac yn gallu teimlo yr un mor falch o’r Cynulliad fel cyflogwr cynhwysol, croesawgar. Mae gweithio yma yn teimlo’n onest, yn amrywiol, ac yn llawn dathlu – sy’n wych!”

Am fwy o wybodaeth am ein rhwydwaith LHDT, ein cyfeillion neu am gynhwysiant LHDT yn y Cynulliad, ffoniwch y tîm Cynhwysiant ac Amrywiaeth.

Mae gwybodaeth bellach a chyngor ar sut gall cyfeillion helpu i greu gweithle LHDT gynhwysol yng nghanllaw gweithle Stonewall.

Logo OUT-NAW, Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle LGBT y Cynulliad

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn teithio o Fae Caerdydd i Gaerfyrddin

Bydd y Pwyllgor Cynulliad sy’n gyfrifol am graffu ar waith y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn archwilio’r strategaeth i leihau tlodi yng Nghymru a materion eraill yn rhanbarth gorllewin Cymru.

blog-header-cy

Bydd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ddydd Gwener 17 Chwefror am 11.00 yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin.

Beth mae’r pwyllgor yn ei wneud?

Mae gan y Cynulliad sawl pwyllgor sy’n cynnwys Aelodau’r Cynulliad o’r gwahanol bleidiau gwleidyddol i edrych yn fanwl ar wahanol bynciau, h.y. iechyd, addysg a diwylliant. Un o’u swyddogaethau yw ymchwilio i weld a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith da.

Maent yn gwneud hyn drwy ofyn am farn y cyhoedd a thrwy gael mewnbwn gan arbenigwyr, elusennau a sefydliadau eraill. Maent hefyd yn mynd ati’n rheolaidd i holi Gweinidogion ac Ysgrifenyddion y Cabinet Llywodraeth Cymru.

Mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn cwrdd unwaith bob tymor yn unig, ac (fel y mae’r enw yn ei awgrymu) mae’n edrych ar yr hyn y mae’r Prif Weinidog yn ei wneud. Cadeirydd y Pwyllgor yw Ann Jones AC, y Dirprwy Lywydd. Mae pob un o’r Aelodau Cynulliad sy’n aelodau o’r pwyllgor hwn hefyd yn gadeirydd ar bwyllgorau eraill.

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog – Aelodaeth

Ann Jones AM (Cadeirydd) Llafur Cymru  Jayne Bryant AM Llafur Cymru
Huw Irranca-Davies AM Llafur Cymru Russell George AM Ceidwadwyr Cymreig
John Griffiths AM Llafur Cymru Mike Hedges AM Llafur Cymru
Bethan Jenkins AM Plaid Cymru Dai Lloyd AM Plaid Cymru
Lynne Neagle AM Llafur Cymru Nick Ramsay AM Ceidwadwyr Cymreig
Mark Reckless AM UKIP Cymru David Rees AM Llafur Cymru
 Simon Thomas AM Plaid Cymru

Beth mae’r Prif Weinidog yn ei wneud?

Prif Weinidog Cymru yw arweinydd Llywodraeth Cymru ac mae’n cael ei benodi gan Ei Mawrhydi’r Frenhines ar ôl iddo gael ei enwebu gan Aelodau’r Cynulliad yn y Senedd.

press-conference

Mae cyfrifoldebau’r Prif Weinidog yn cynnwys:

  • penodi Cabinet sy’n ffurfio Llywodraeth Cymru;
  • cadeirio cyfarfodydd y Cabinet;
  • arwain ar ddatblygu a chyflwyno polisïau;
  • rheoli’r cysylltiadau â gweddill y DU a chysylltiadau rhyngwladol;
  • cynrychioli pobl Cymru ar fusnes swyddogol, a
  • staff Llywodraeth Cymru.

Beth fydd yn cael ei drafod gan y Pwyllgor y tro hwn?

Yn y cyfarfod hwn, bydd y Pwyllgor yn canolbwyntio ar weledigaeth a dulliau gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer lleihau tlodi yng Nghymru. Darllenwch fwy am y mater.

Hoffai’r Pwyllgor hefyd drafod materion pwysig eraill yn rhanbarth gorllewin Cymru. Os oes mater yr ydych am iddo gael ei drafod, gallwch awgrymu pwnc trafod ymlaen llaw.

Sut gallaf wylio?

statue-blog

Mae croeso i chi ddod i wylio trafodion y Pwyllgor. Cysylltwch â ni drwy ein llinell archebu. Os ydych yn byw yng Nghaerfyrddin neu yng ngorllewin Cymru, gallwch hefyd awgrymu pwnc trafod ymlaen llaw.

Os na allwch fod yno eich hun, bydd modd gwylio’r cyfarfod yn fuan iawn wedyn ar Senedd.tv.

Continue reading “Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn teithio o Fae Caerdydd i Gaerfyrddin”

Diwrnod Cofio’r Holocost 2012 – 27 Ionawr 2017

logo Diwrnod Cofio’r HolocostAr Diwrnod Cofio’r Holocost rhannwn y cof am’r miliynau sydd wedi cael ei lofruddio yn yr Holocost a’r genocides dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. DCH yn gyfle i bawb ddysgu gwersi o’r Holocost, erledigaeth Natsïaidd a genocides dilynol ac yn berthnasol iddynt i’r diwrnod bresennol i herio atgasedd a’r erledigaeth a creu lle mwy diogel, gwell dyfodol.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ledled Cymru.

Thema Diwrnod Cofio’r Holocaust 2017: Sut all bywyd barhau?

Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost wedi cynhyrchu ffilm fer sy’n ein herio i ystyried am sut y gallwn gynorthwyo’r rhai sy’n wynebu gelyniaeth heddiw a chreu cymdeithas fwy diogel gyda’n gilydd.

Dyma rai dyfyniadau o hil-laddiad goroeswyr am adladd, eu hymateb a phryderon ar gyfer y dyfodol. Cymerir y rhain o wefan yr Holocost.

“I’r goroeswr, nid marwolaeth yw’r broblem. Roedd marwolaeth yn rhywbeth a ddigwyddai bob dydd. Roedden ni’n dysgu sut i fyw gyda marwolaeth. Y broblem oedd addasu i fywyd, a byw. Rhaid i chi’n dysgu ni sut i fyw. Elie Wiesel – awdur a goroeswr yr Holocost

“Byddai gweld unrhyw un mewn gwisg ddu hefyd yn procio’r cof – dyna lifrai’r Khmer Rouge. Ac am ennyd, mae’n gallu fy mharlysu i fel pe tawn ni dan gyfaredd… Mae’r atgofion yn llifo’n ôl mewn ffyrdd na allwn ni fyth ddychmygu.” Chanrithy Him – un o oroeswyr hil-laddiad Cambodia

“Weithiau, does dim byd allwch chi ei wneud am unigolyn neu sefyllfa benodol. Felly, mae cadw’ch dicter yn eich calon yn parhau i ddod â phoen a chwerwder i chi ac fe allai effeithio ar eich plant yn y dyfodol. Nid rhywbeth ar gyfer yr unigolyn arall yw’r maddeuant, felly, ond er eich mwyn eich chwerwder eich hun. Wrth faddau, rydych chi’n gwella chi’ch hun.” Jean Paul Samputu – cerddor ac un o oroeswyr hil-laddiad Rwanda

“Rwy’n ofni bod Ewrop yn anghofio am ei gorffennol ac mai dim ond cysgu mae Auschwitz. Mae bygythiadau, polisïau a chamau gwrth-Sipsiwn yn fy nhristau a’m poeni’n fawr iawn.” Ceija Stojka – sipsiwn Roma a goroeswr Auschwitz