Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da!

Ffotograff o Claire Clancy yn gwisgo coron o flodau’r enfys i baratoi ar gyfer Pride Cymru

gan Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc

Ers i mi ymuno â’r Cynulliad yn 2007, rwyf wedi gweld llawer iawn o newid o ran sicrhau bod y Cynulliad yn fwy cynhwysol.

Gan mai hwn yw fy Mis Hanes LGBT olaf tra’n gweithio i’r Cynulliad rwyf wedi bod yn ystyried, yn wir, pa mor bell yr ydym wedi dod o ran cefnogi pobl LGBT a hyrwyddo cydraddoldeb LGBT. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill gwobrau niferus am y gwaith hwn, wedi cynyddu ein gwaith allgymorth, wedi bod yn bresennol mewn rhagor o ddigwyddiadau, wedi adolygu ein polisïau a’u gwella, ac wedi darparu hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth i sicrhau ein bod yn gyflogwr mwy cynhwysol.

Rydym yn ffodus iawn i gael rhwydwaith gweithle rhagorol yn OUT-NAW a Thîm Amrywiaeth a Chynhwysiant ymroddedig sy’n gweithio’n eithriadol o galed i wella cydraddoldeb LGBT ymhellach. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch iddynt yn gyhoeddus am eu gwaith.

Yn ystod fy amser yma, rwyf wedi cael llawer o sgyrsiau â Craig, cyd-gadeirydd OUT-NAW, ynghylch sut y gallwn barhau i wneud cynnydd. Rwy’n hapus iawn i ddweud mai fi oedd y person cyntaf i gofrestru ar gyfer y rhaglen Cyfeillion LGBT.

Yr haf diwethaf, cefais hwyl fawr wrth ymuno â’r Rhwydwaith a’r Cyfeillion LGBT ar yr orymdaith Pride drwy strydoedd Caerdydd. Roedd yn brofiad hyfryd gweld cymaint o bobl yn dathlu amrywiaeth a chynhwysiant.

Rwy’n falch o bopeth yr ydym wedi’i gyflawni, ac rwy’n falch o fod yn gyfaill. Edrychaf ymlaen at ddilyn llwyddiant parhaus y Cynulliad. Welwn ni chi yn Pride!

logo gyda enfys - "proud to be an ally"logo mis hanes LGBTLogo - Stonewall 100 Cyflogwr Gorau  Logo OUT-NAW, Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle LGBT y Cynulliad

Assembly staff at Pride  photo - LGBT staff and allies with the rainbow flag

Mis Hanes LHDT – Yn falch o fod yn Gyfaill LHDT

logo gyda enfys - "proud to be an ally"

Gwelwyd newidiadau cymdeithasol enfawr sydd wedi arwain at warchod cyfreithiol ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) yn y DU. Fodd bynnag, mae heriau a brwydrau yn parhau, nid yn unig yn y DU ond ledled y byd. Mae pobl LHDT yn dal i ddioddef gwahaniaethu a rhagfarn, ac mae anawsterau penodol o amgylch cefnogi a gwarchod pobl drawsrywiol, mewn ysgolion, mewn carchardai, mewn gweithleoedd ac ar y stryd.

Mae cyfeillion yn cydnabod nad dim ond cyfrifoldeb pobl LHDT yw creu diwylliant cynhwysol. Gall y camau y maent yn eu cymryd amrywio o fod yn arweinydd sefydliad sy’n rhoi cydraddoldeb LHDT wrth wraidd ei waith i fod yn aelod iau o staff sy’n herio cellwair homoffobig ymysg cydweithwyr.

Isod, mae rhai o’n cydweithwyr yn amlinellu pam mae bod yn gyfaill LHDT yn bwysig iddynt.

“Mae gen i frawd hoyw ac rwy’ wedi gweld rhai o’r brwydrau y mae ef wedi’u cael trwy’r ysgol ac wrth ddod yn oedolyn.  Rwy’ wedi meddwl erioed ei fod yn annheg bod rhai pobl yn ceisio defnyddio rhywioldeb rhywun yn ei erbyn. Rwy’n falch o gyflawniadau’r Cynulliad ar gydraddoldeb LHDT a sut y gall diwylliant gwaith cynhwysol ac amrywiol greu lle gwych i weithio. Am yr holl resymau hyn, yr wyf wedi dod yn Gyfaill.”

“Mae’n bwysig i mi gefnogi fy nghydweithwyr trwy fod yn Gyfaill OUT-NAW oherwydd credaf fod pawb yn haeddu’r hawl i fod yn hapus ac yn gyfforddus yn eu gweithle. Dod yn gyfaill y rhwydwaith LHDT oedd y peth naturiol i’w wneud i mi, gan nad oes angen llwyfan arnom ni i fod yn ni’n hunain. Nid clyweliad yw bywyd, ac i ddyfynnu corws y gân gofiadwy honno o La Cage Aux Folles: Life’s not worth a damn ‘til you can say, Hey World, I am what I am.”

“Nid oedd angen i mi feddwl am gofrestru ar y rhaglen cyfeillion. I mi, mae’n ymwneud â gwerthoedd personol a gwers a ddysgwyd yn gynnar am drin pobl eraill yn y ffordd y byddech chi am gael eich trin. Nid yw pobl yn gadael pwy ydyn nhw wrth y drws pan fyddant yn dod i’r gwaith, a dyna’r cymhelliant i mi a pham ei bod yn bwysig i fod yn gyfaill. Rydym i gyd yn mabwysiadu personas yn y gweithle i ryw raddau, ond nid yw methu â bod yn chi eich hun, ar lefel sylfaenol, yn rhywbeth y byddwn yn dymuno ei oddef. Felly, rwy’n cefnogi cydraddoldeb LHDT oherwydd ni allaf feddwl am unrhyw reswm i beidio. “

“Pobl LHDT yw ein meddygon, ein nyrsys, ein swyddog yr heddlu, ein teulu, ein ffrindiau. Maent yn Fwslimiaid, yn Gristnogion, yn anffyddwyr. Maent yn Ddu, yn Wyn, yn Asiaidd. Maent yn anabl. Maent yn hen ac ifanc. Maent yn ddynion, yn ferched a phopeth yn y canol. Fel y dywedodd y diweddar AS Jo Cox, “rydym yn llawer mwy unedig ac mae gennym lawer mwy yn gyffredin na’r pethau sy’n ein rhannu”, a thra bod brwydr dros gydraddoldeb LHDT, byddaf yn sefyll wrth eu hochr fel cyfaill.”

“Ni wnes i feddwl ddwywaith cyn dod yn Gyfaill. Roeddwn i’n mynd i ddweud ‘Rwy’n meddwl bod gan bawb yr hawl i fod yn nhw’u hunain’, ond nid wyf yn meddwl hynny, rwy’n gwybod hynny! Mae gan bawb yr hawl i fod yn nhw’u hunain. Nid yw rhywioldeb yn eich diffinio fel person, mae perthnasoedd a chyfeillgarwch yn ymwneud â chariad, nid rhyw. Ac yng ngeiriau Lady Gaga – “No matter gay, straight, or bi, lesbian, transgendered life, I’m on the right track baby, I was born to survive.”

“Rwy’n falch o weithio yn y Cynulliad, oherwydd y gwaith yr ydym yn ei wneud, ac oherwydd y cyfraniad a wnawn i bobl Cymru. Deuthum yn gyfaill OUT-NAW yn fy wythnos gyntaf yn y Cynulliad oherwydd ei fod yn bwysig i mi fod y bobl rwy’n gweithio gyda nhw yn gallu bod yn nhw’u hunain, heb ofn na rhagfarn, ac yn gallu teimlo yr un mor falch o’r Cynulliad fel cyflogwr cynhwysol, croesawgar. Mae gweithio yma yn teimlo’n onest, yn amrywiol, ac yn llawn dathlu – sy’n wych!”

Am fwy o wybodaeth am ein rhwydwaith LHDT, ein cyfeillion neu am gynhwysiant LHDT yn y Cynulliad, ffoniwch y tîm Cynhwysiant ac Amrywiaeth.

Mae gwybodaeth bellach a chyngor ar sut gall cyfeillion helpu i greu gweithle LHDT gynhwysol yng nghanllaw gweithle Stonewall.

Logo OUT-NAW, Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle LGBT y Cynulliad

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn teithio o Fae Caerdydd i Gaerfyrddin

Bydd y Pwyllgor Cynulliad sy’n gyfrifol am graffu ar waith y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn archwilio’r strategaeth i leihau tlodi yng Nghymru a materion eraill yn rhanbarth gorllewin Cymru.

blog-header-cy

Bydd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ddydd Gwener 17 Chwefror am 11.00 yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin.

Beth mae’r pwyllgor yn ei wneud?

Mae gan y Cynulliad sawl pwyllgor sy’n cynnwys Aelodau’r Cynulliad o’r gwahanol bleidiau gwleidyddol i edrych yn fanwl ar wahanol bynciau, h.y. iechyd, addysg a diwylliant. Un o’u swyddogaethau yw ymchwilio i weld a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith da.

Maent yn gwneud hyn drwy ofyn am farn y cyhoedd a thrwy gael mewnbwn gan arbenigwyr, elusennau a sefydliadau eraill. Maent hefyd yn mynd ati’n rheolaidd i holi Gweinidogion ac Ysgrifenyddion y Cabinet Llywodraeth Cymru.

Mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn cwrdd unwaith bob tymor yn unig, ac (fel y mae’r enw yn ei awgrymu) mae’n edrych ar yr hyn y mae’r Prif Weinidog yn ei wneud. Cadeirydd y Pwyllgor yw Ann Jones AC, y Dirprwy Lywydd. Mae pob un o’r Aelodau Cynulliad sy’n aelodau o’r pwyllgor hwn hefyd yn gadeirydd ar bwyllgorau eraill.

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog – Aelodaeth

Ann Jones AM (Cadeirydd) Llafur Cymru  Jayne Bryant AM Llafur Cymru
Huw Irranca-Davies AM Llafur Cymru Russell George AM Ceidwadwyr Cymreig
John Griffiths AM Llafur Cymru Mike Hedges AM Llafur Cymru
Bethan Jenkins AM Plaid Cymru Dai Lloyd AM Plaid Cymru
Lynne Neagle AM Llafur Cymru Nick Ramsay AM Ceidwadwyr Cymreig
Mark Reckless AM UKIP Cymru David Rees AM Llafur Cymru
 Simon Thomas AM Plaid Cymru

Beth mae’r Prif Weinidog yn ei wneud?

Prif Weinidog Cymru yw arweinydd Llywodraeth Cymru ac mae’n cael ei benodi gan Ei Mawrhydi’r Frenhines ar ôl iddo gael ei enwebu gan Aelodau’r Cynulliad yn y Senedd.

press-conference

Mae cyfrifoldebau’r Prif Weinidog yn cynnwys:

 • penodi Cabinet sy’n ffurfio Llywodraeth Cymru;
 • cadeirio cyfarfodydd y Cabinet;
 • arwain ar ddatblygu a chyflwyno polisïau;
 • rheoli’r cysylltiadau â gweddill y DU a chysylltiadau rhyngwladol;
 • cynrychioli pobl Cymru ar fusnes swyddogol, a
 • staff Llywodraeth Cymru.

Beth fydd yn cael ei drafod gan y Pwyllgor y tro hwn?

Yn y cyfarfod hwn, bydd y Pwyllgor yn canolbwyntio ar weledigaeth a dulliau gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer lleihau tlodi yng Nghymru. Darllenwch fwy am y mater.

Hoffai’r Pwyllgor hefyd drafod materion pwysig eraill yn rhanbarth gorllewin Cymru. Os oes mater yr ydych am iddo gael ei drafod, gallwch awgrymu pwnc trafod ymlaen llaw.

Sut gallaf wylio?

statue-blog

Mae croeso i chi ddod i wylio trafodion y Pwyllgor. Cysylltwch â ni drwy ein llinell archebu. Os ydych yn byw yng Nghaerfyrddin neu yng ngorllewin Cymru, gallwch hefyd awgrymu pwnc trafod ymlaen llaw.

Os na allwch fod yno eich hun, bydd modd gwylio’r cyfarfod yn fuan iawn wedyn ar Senedd.tv.

Continue reading “Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn teithio o Fae Caerdydd i Gaerfyrddin”

Diwrnod Cofio’r Holocost 2012 – 27 Ionawr 2017

logo Diwrnod Cofio’r HolocostAr Diwrnod Cofio’r Holocost rhannwn y cof am’r miliynau sydd wedi cael ei lofruddio yn yr Holocost a’r genocides dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. DCH yn gyfle i bawb ddysgu gwersi o’r Holocost, erledigaeth Natsïaidd a genocides dilynol ac yn berthnasol iddynt i’r diwrnod bresennol i herio atgasedd a’r erledigaeth a creu lle mwy diogel, gwell dyfodol.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ledled Cymru.

Thema Diwrnod Cofio’r Holocaust 2017: Sut all bywyd barhau?

Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost wedi cynhyrchu ffilm fer sy’n ein herio i ystyried am sut y gallwn gynorthwyo’r rhai sy’n wynebu gelyniaeth heddiw a chreu cymdeithas fwy diogel gyda’n gilydd.

Dyma rai dyfyniadau o hil-laddiad goroeswyr am adladd, eu hymateb a phryderon ar gyfer y dyfodol. Cymerir y rhain o wefan yr Holocost.

“I’r goroeswr, nid marwolaeth yw’r broblem. Roedd marwolaeth yn rhywbeth a ddigwyddai bob dydd. Roedden ni’n dysgu sut i fyw gyda marwolaeth. Y broblem oedd addasu i fywyd, a byw. Rhaid i chi’n dysgu ni sut i fyw. Elie Wiesel – awdur a goroeswr yr Holocost

“Byddai gweld unrhyw un mewn gwisg ddu hefyd yn procio’r cof – dyna lifrai’r Khmer Rouge. Ac am ennyd, mae’n gallu fy mharlysu i fel pe tawn ni dan gyfaredd… Mae’r atgofion yn llifo’n ôl mewn ffyrdd na allwn ni fyth ddychmygu.” Chanrithy Him – un o oroeswyr hil-laddiad Cambodia

“Weithiau, does dim byd allwch chi ei wneud am unigolyn neu sefyllfa benodol. Felly, mae cadw’ch dicter yn eich calon yn parhau i ddod â phoen a chwerwder i chi ac fe allai effeithio ar eich plant yn y dyfodol. Nid rhywbeth ar gyfer yr unigolyn arall yw’r maddeuant, felly, ond er eich mwyn eich chwerwder eich hun. Wrth faddau, rydych chi’n gwella chi’ch hun.” Jean Paul Samputu – cerddor ac un o oroeswyr hil-laddiad Rwanda

“Rwy’n ofni bod Ewrop yn anghofio am ei gorffennol ac mai dim ond cysgu mae Auschwitz. Mae bygythiadau, polisïau a chamau gwrth-Sipsiwn yn fy nhristau a’m poeni’n fawr iawn.” Ceija Stojka – sipsiwn Roma a goroeswr Auschwitz

Interniaethau polisi ar gyfer myfyrwyr PhD

A oeddech chi’n gwybod bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cymryd rhan yng nghynllun Interniaethau Polisi i Fyfyrwyr PhD Cynghorau Ymchwil y DU (Saesneg yn unig).

Darllenwch am brofiad Eleanor Warren Thomas fel intern yng Ngwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei herthygl ar ‘Pigion’, sef blog y Gwasanaeth.


Rydym yn cyflogi pobl ag amrywiaeth o sgiliau yn holl adrannau’r sefydliad, gan gynnwys Cyfleusterau, Cysylltiadau Ymwelwyr, Cyfathrebu, Cyllid, TGCh, Gwasanaethau Ymchwil, Diogelwch a Chyfieithu:

Lleoliadau Gwaith

Swyddi Gwag

Gweithio i Aelod

Woman writes in a notebook at an informal meeting

Annog y cyhoedd i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad

Mae gwella ymgysylltiad â phobl Cymru yn flaenoriaeth fawr i ni yn y Cynulliad. Rydym wedi bod yn gwneud hyn fwyfwy drwy gynnwys pobl mewn trafodaethau gyda phwyllgorau’r Cynulliad ar faterion sy’n agos at eu calon.

Mae hyn yn chwarae rhan bwysig o ran helpu pwyllgorau’r Cynulliad i graffu ar waith Llywodraeth Cymru. Yn ddiweddar rydym wedi bod yn edrych ar ba effaith y mae’r prosiectau cyfranogi hyn yn ei chael ar y dinasyddion hynny sy’n cymryd rhan.

Fel rhan o ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i Ardrethi Busnes, cymerodd busnesau bach o wahanol rannau o Gymru ran mewn cyfweliadau fideo gyda swyddogion allgymorth. Dangoswyd eu cyfraniadau i Aelodau’r Cynulliad a bu o gymorth i lywio gwaith craffu’r Pwyllgor.

Ar ôl cymryd rhan yn y cyfweliad fideo, a chael y wybodaeth ddiweddaraf gan staff y Cynulliad am ganlyniadau eu cyfraniad, gofynnwyd i’r cyfranogwyr a oeddent yn teimlo eu bod wedi cael y cyfle i fynegi eu barn, a phe byddent yn cael y cyfle, a fyddent yn cymryd rhan mewn gweithgaredd fel hyn eto.

Gofynnwyd iddynt hefyd ddatgan faint yr oeddent yn cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau canlynol cyn iddynt gymryd rhan, a sut yr oeddent yn teimlo am yr un datganiadau ar ôl cymryd rhan:

 • Nid oes gan bobl fel fi lais yn y penderfyniadau y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eu gwneud
 • Mae gennyf yr hyder a’r wybodaeth sydd eu hangen i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth
 • Yr wyf yn gwybod pa rôl y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei chwarae o ran sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith yn iawn
 • Yr wyf yn rhoi llawer o sylw i wleidyddiaeth Cymru
 • Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hanfodol i’n democratiaeth
 • Yr wyf yn gwybod pa benderfyniadau sy’n cael eu gwneud yng Nghymru gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Byddaf yn pleidleisio mewn etholiad sydd ar y gweill gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Hwn oedd y tro cyntaf inni fesur effaith cymryd rhan yn un o’n mentrau ymgysylltu o safbwynt y cyfranogwyr. Mae’r canlyniadau wedi dangos inni y byddai’r holl gyfranogwyr yn cymryd rhan eto pe byddent yn cael y cyfle, ac roeddent yn teimlo eu bod wedi cael y cyfle i fynegi eu barn. Roedd y  newid mwyaf arwyddocaol mewn canfyddiad wrth gymharu’r ymatebion cyn ac ar ôl cymryd rhan yn amlwg gyda’r datganiadau canlynol:

 • ‘Nid oes gan bobl fel fi lais yn y penderfyniadau y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eu gwneud’: nid oedd dim un o’r cyfranogwyr yn anghytuno â’r datganiad hwn cyn cymryd rhan, o’i gymharu â 67% a oedd yn anghytuno â’r datganiad ar ôl cymryd rhan.
 • ‘Mae gennyf yr hyder a’r wybodaeth sydd eu hangen i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth’: roedd hanner y cyfranogwyr yn anghytuno â’r datganiad hwn cyn cymryd rhan, tra roedd 88% yn cytuno â’r datganiad hwn ar ôl cymryd rhan.

Ein bwriad yw ceisio casglu’r math hwn o wybodaeth ar gyfer yr ystod o wahanol fentrau ymgysylltu yr ydym yn eu darparu yma, er mwyn inni ddeall eu heffeithiolrwydd a gwella ein cynnig yn y dyfodol.

Darllenwch fwy: Soniwyd am ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru mewn neges yn ddiweddar gan Kevin Davies a Cristina Leston-Bandeira ar y blog Parliaments and Legislatures. [Saesneg yn unig]

Mae Kevin Davies yn Uwch Reolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y diweddaraf am y Cynulliad – dilynwch un o’m sianelau cyfryngau cymdeithasol.


Pa mor hawdd yw hi i gyfrannu at ein gwaith? Pa newidiadau y gallem eu gwneud i annog mwy o bobl i gymryd mwy o ran?

Rydym yn cynnal arolwg anghenion defnyddwyr tan ddydd Gwener 10 Chwefror 2017 a hoffem glywed eich syniadau.

Beth all Cymru ei wneud i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd?

Mae ffigurau gan Age Cymru yn dangos bod 75,000 o bobl hŷn yng Nghymru yn teimlo unigrwydd neu unigedd.  Dywedodd bron i hanner y rhai a holwyd mai eu set deledu neu eu hanifail anwes oedd eu prif gwmni.

strip

Mae Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol wedi dechrau ymchwiliad i edrych ar sut y mae’r broblem hon yn effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru. Bydd yn edrych ar ba gymorth sydd ar gael i bobl hŷn a beth arall y gellir ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem. Bydd y Pwyllgor hefyd yn edrych i ba raddau y gall mentrau a sefydlwyd i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd ymhlith grwpiau eraill hefyd helpu pobl hŷn.

Mae tystiolaeth i awgrymu y gall unigrwydd ac unigedd gael effaith sylweddol ar iechyd corfforol a meddyliol, a gall achosi iselder, problemau cysgu, straen, a hyd yn oed problemau gyda’r galon.

Felly mae’n bosibl y gallai atal unigrwydd ac unigedd leihau’r galw a’r pwysau ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Nid yw unigrwydd ac unigedd yn golygu’r un peth – mae modd profi’r naill heb y llall. Gall person deimlo unigrwydd mewn ystafell orlawn, ac unigedd mewn cymuned wledig neu hyd yn oed i’r gwrthwyneb.

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol eisoes wedi cydnabod bod y broblem o unigrwydd ac unigedd yn fater iechyd y cyhoedd pwysig, tra bod Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi gwneud mynd i’r afael â’r broblem yn flaenoriaeth.

Mae gan Lywodraeth Cymru eisoes gyfres o ddangosyddion i wirio ei chynnydd o ran cyflawni ei ‘nodau lles’ ac un ohonynt yw monitro ‘canran y bobl sy’n unig’.

Bydd y Pwyllgor yn edrych ar y pwnc cymhleth hwn a’r ystod eang o wasanaethau a all effeithio arno fel iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymunedol, trafnidiaeth a hyd yn oed mynediad i’r rhyngrwyd.

Dywedodd Dr Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon:

“Gall unigrwydd ac unigedd effeithio ar unrhyw un, boed yn gyflogedig neu wedi ymddeol, yn byw mewn tref, dinas neu gefn gwlad.

Rydym eisoes yn gwybod bod y problemau’n effeithio ar nifer fawr o bobl hŷn. Gallai mynd i’r afael â’r broblem helpu unigolion i deimlo’n well a gallai hefyd olygu llai o alw ar ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn cael, neu wedi cael ei effeithio gan broblemau unigrwydd neu unigedd, neu os ydych yn ymwneud â gwaith i’w cefnogi, hoffem glywed am eich profiadau ac am y syniadau rydych chi’n credu a allai helpu.”

Os hoffech gyfrannu at yr ymchwiliad, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud hynny, ar dudalennau’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol.

Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn Facebook Fyw ar 25/01 am 17.20 i siarad mwy am yr ymchwiliad a gwahodd pobl i gymryd rhan.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae’r Pwyllgor yn ei wneud drwy ei gyfrif Twitter – @SeneddIechyd.